Maliye Bakanlığı Kategorisi için arşiv

(2016/8549) BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKINDA KARAR

19.03.2016 Bakanlar Kurulu Kararı: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO:14)

18.03.2016 Maliye Bakanlığından: Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:5)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

18.03.2016 Maliye Bakanlığından: Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:9)

04.03.2016 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’ne “10.5. Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölüm eklenmiştir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:470)

25.02.2016 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Hazır Beyan Sistemi ile vergi beyannamelerinin hızlı, kolay, ekonomik, güvenilir ve doğru bir şekilde hazırlanarak verilebilmesi ve böylece vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması sağlanarak gönüllü uyum seviyesinin artırılması ile vergi dairelerinde yapılan iş ve işlemlerin basitleştirilerek verimliliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

Yorum yok

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:13)

25.02.2016 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğin amacı, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmeciler tarafından, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformundan, kablo ortamından ve kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcıları üzerinden bedel karşılığı iletilmesine yönelik, ödemeli yayıncılık hizmetlerinde özel iletişim vergisi (ÖİV) uygulamasına ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:459)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:469)

12.02.2016 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (e) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiştir.

Yorum yok

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:5)

11.02.2016 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KDV Genel Uygulama Tebliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO:2)

10.02.2016 Maliye Bakanlığından: Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de, engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgarî %20 oranında engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak…

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:468)

06.02.2016 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince 2015 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesidir.

Yorum yok

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:43) (HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:48)

06.02.2016 Maliye Bakanlığından: Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) (Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme)’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO:1)

06.02.2016 Maliye Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, 2016 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.

Yorum yok

BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYAN DÖNEMİ BAŞLADI

Maliye Bakanlığı: Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükelleflerimiz, 2015 yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 1 Şubat-25 Şubat 2016 tarihleri arasında vereceklerdir. Beyannameler üzerinden hesaplanacak gelir vergisi 2 eşit taksitte ödenecek olup; birinci taksit 29 Şubat 2016 tarihine kadar, ikinci taksit 30 Haziran 2016 tarihine kadar ödenecektir.

Yorum yok

GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ /99 (gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerinde bazı bilgi ve belgelerin elektronik ortamda alınması hakkında)

28.01.2016 Maliye Bakanlığı: Gelir ve kurumlar vergisine yönelik iade taleplerinde, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak, Başkanlığımızca hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sisteminin (GEKSİS) kullanılmasına ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

(2016/8372) 6772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE, 2016 YILINDA YAPILACAK İLAVE TEDİYELERİN SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

15.01.2016 Bakanlar Kurulu Kararı: 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda işçilere 2016 yılında ilave tediye ödenmesi Bakanlar Kurulu’nca 11/1/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok