Kosgeb Kategorisi için arşiv

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.12.2016 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destek Programları Yönetmeliğinin adı ve bazı maddeleri maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

KOSGEB-MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

11.11.2013 KOSGEB: KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığına Yarışma Sınavı ile İdari Hizmet Sözleşmeli 8 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Yorum yok

2011-2013 KOBİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (KSEP) İLE İLGİLİ YÜKSEK PLANLAMA KURULUNUN 4/7/2011 TARİHLİ VE 2011/19 SAYILI KARARI

15.07.2011 Yüksek Planlama Kurulundan: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının 10/3/2011 tarih ve 3201 sayılı yazısı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 17/5/2011 tarih ve 2585 sayılı yazısı dikkate alınarak; Yüksek Planlama Kurulunun 4/5/2007 tarih ve 2007/25 sayılı Kararı ile onaylanan KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2007-2009)’nın yerine geçmek üzere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla hazırlanan ekli “2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

Yorum yok

KOSGEB REHBERLİK VE DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ

05.06.2011 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Kurulunun kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

15.06.2010 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmek üzere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak destek programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Yorum yok

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) DESTEKLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

19.09.2009 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliğinin 25/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

KOSGEB KOBİ KREDİ FAİZ DESTEĞİ YÖNETMELİĞİ

19.09.2009 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından: Bu Yönetmelik; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, işletmelerin ve girişimcilerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile diğer finans kuruluşlarından uygun koşullarda nakdî veya gayri nakdî kredi temin edebilmeleri için faiz, komisyon ve diğer masraflarına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından geri ödemeli veya geri ödemesiz destekler sağlanmasına yönelik hususları kapsar.

Yorum yok