Kamu İhale Kurumu Kategorisi için arşiv

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

30.12.2010 Kamu İhale Kurumundan: 22/8/2009 tarih ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 45.1.1. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 45.1.1.1., 45.1.1.2., 45.1.1.3. ve 45.1.1.4. maddeleri eklenmiştir:

Yorum yok

ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNUN KULLANILMASINA İLİŞKİN 1 NOLU TEBLİĞ

17.12.2010 Kamu İhale Kurumundan: Bu Tebliğ, 1/9/2010 tarihinde devreye alınan Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilecek işlemler ile buna ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi ile Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yorum yok

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.12.2010 Kamu İhale Kurumundan: 3/1/2009 tarihli ve 27099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.12.2010 Kamu İhale Kurumundan: 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

30.07.2010 Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Genel Tebliğinin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 38 – Yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere İdarece yapılacak işlemler 38.1. İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edecektir.

Yorum yok

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

17.07.2010 Kamu İhale Kurumundan: halelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İhalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle veya ihalede geçerli teklif olmakla birlikte bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığı ve/veya kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ihalenin idare tarafından iptal edildiği durumlarda, aday veya istekliler tarafından başvuru veya teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı yapılan başvurular, ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılan başvuru olarak değerlendirilmez. Bu başvurular ihalenin iptaline yönelik bir başvuru olarak değerlendirilmediğinden,

Yorum yok

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

17.07.2010 Kamu İhale Kurumundan: İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.”h) Kararın tebliğ ediliş şekline göre; iadeli taahhütlü mektupla gönderilme, imza karşılığı elden teslim edilme, faksla gönderilme veya elektronik postayla gönderilme tarihi,ı) Karara karşı başvuru yapılabilecek itiraz mercii ve başvuru süresi.”

Yorum yok

KAMU İHALE KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

02.07.2010 Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 41 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yorum yok

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

26.06.2010 Kamu İhale Kurumundan: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”İhale komisyonu verilen tekliflerden teklif fiyatı, Kurum tarafından belirlenen hesaplama yöntemine göre yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkan aşırı düşük teklif sınır değerinin altında olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenlere ilişkin;

Yorum yok

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

02.04.2010 Kamu İhale Kurumundan: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”g) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan, anonim şirketlerde; genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirketlerde şirket müdürü olarak görev alan mimar ve mühendisler için; mezuniyet belgesi, ilgili meslek odası üye kayıt belgesi, görevlerini aralıksız en az beş yıl yaptıklarını tevsik eden, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları,

Yorum yok

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

04.03.2010 Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Genel Tebliğinin (10.4) ve (10.5) maddelerinde yer alan “1/5/2010″ ibareleri “1/5/2011″ olarak değiştirilmiştir. Aynı Tebliğin (37.1), (37.1.1) ve (37.2) maddelerinde yer alan “5/3/2010″ ibareleri “5/3/2011″ ve (37.2) maddesinde yer alan “4/3/2010″ ibaresi “4/3/2011″ olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

04.03.2010 Kamu İhale Kurumundan:Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”(1) İhale konusu işin niteliğine göre, istenilen anahtar teknik personelin sayısı ve nitelikleri ön yeterlik şartnamesinde, ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin sayısı ve nitelikleri ise idari şartnamede düzenlenir.

Yorum yok

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

04.03.2010 Kamu İhale Kurumundan: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “1/5/2010″ ibareleri “1/5/2011″ olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

04.03.2010 Kamu İhale Kurumundan: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin geçici 5 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “1/5/2010″ ibareleri “1/5/2011″ olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

04.03.2010 Kamu İhale Kurumundan: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”(4) Anahtar teknik personelde aranacak asgari mesleki deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülebilir.Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

Yorum yok