Kamu İhale Kurumu Kategorisi için arşiv

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

13.08.2012 Kamu İhale Kurumundan: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

15.07.2012 Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Genel Tebliğinin 74.8. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “74.8. 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan ve hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek olan danışmanlık hizmeti alımlarında kalite ve standarda ilişkin belgeler kapsamında sadece kalite yönetim sistem belgesi istenebilecektir.”

Yorum yok

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

15.07.2012 Kamu İhale Kurumundan: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Kanunun 48 inci maddesinde yer alan danışmanlık hizmet alımlarından, yaklaşık maliyeti, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalanların ihalelerinde ise; (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgelerin istenilmesi zorunludur.”

Yorum yok

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

15.07.2012 Kamu İhale Kurumundan: Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Ancak yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilir.”

Yorum yok

KAMU İHALE TEBLİĞİ (NO:2012/1)

24.01.2012 Kamu İhale Kurumundan: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesine göre, 1/2/2012 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir:

Yorum yok

(2011/2169) AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (b) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR

04.10.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu Esasların amacı; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

02.10.2011 Kamu İhale Kurumundan: 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek-1’ine, “Standart Form – KİK023.3/Y Avans Teminat Mektubu”ndan sonra gelmek üzere ekte yer alan “Standart Form – KİK023.4/Y Kesin Hesap Teminat Mektubu” ve “Standart Form – KİK023.5/Y Geçici Kabul Noksanları Teminat Mektubu” standart formları eklenmiştir.

Yorum yok

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

08.09.2011 Kamu İhale Kurumundan: 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(b) Çerçeve anlaşma ihalelerinde ihale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurullarını, birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesini gerçekleştirdiği durumlarda ise,

Yorum yok

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

20.08.2011 Kamu İhale Kurumundan: 22.8.2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğine 7.5. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.“7.6. İhale uygulama yönetmeliklerinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı maddelerinde;

Yorum yok

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.07.2011 Kamu İhale Kurumundan: 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (ğ) bentlerine “mezuniyet belgesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili meslek odası üye kayıt belgesi,” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.07.2011 Kamu İhale Kurumundan: 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.07.2011 Kamu İhale Kurumundan: 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, elektronik ortamda sunulması ya da kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen belgelerin sunulmasına yönelik olarak Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ihale ve ön yeterlik dokümanında düzenleme yapılabilir.”

Yorum yok

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.07.2011 Kamu İhale Kurumundan: 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.”

Yorum yok

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.07.2011 Kamu İhale Kurumundan: 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“a) Anahtar teknik personel: Gerçek veya tüzel kişi tarafından, taahhüt ettiği işlerden bağımsız olarak ticari faaliyette bulunduğu yerde istihdam edilen ve şantiyede yürütülen çalışmaları yöneten kişiyi,”

Yorum yok

DÜZELTME (Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ile İlgili)

17.06.2011 Kamu İhale Kurumu: 11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nin eki “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi”nin “(A) Alt Yapı İşleri” başlığı altında yer alan “XIV. Grup: Kablolu Taşıma Sistemleri Yapım İşleri” ibaresi; Kamu İhale Kurumunun 14/6/2011 tarihli ve 11405 sayılı yazısı üzerine, “XIX. Grup: Kablolu Taşıma Sistemleri Yapım İşleri” olarak düzeltilmiştir.

Yorum yok