Kamu İhale Kurumu Kategorisi için arşiv

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

24.09.2013 Kamu İhale Kurumundan: İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ya da yargı mercilerine” ibaresi yürürlükten kaldırılmış 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

24.09.2013 Kamu İhale Kurumundan: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

24.09.2013 Kamu İhale Kurumundan: Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

24.09.2013 Kamu İhale Kurumundan: Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

23.08.2013 Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. nci maddesi değiştirilmiş, 53.3. üncü madde eklenmiştir.

Yorum yok

KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ

25.07.2013 Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, korunması gerekli kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirilmesi, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına yönelik mal ve hizmet alımlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

13.04.2013 Kamu İhale Kurumundan: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “idarelerce veya mahkeme kararıyla” ibaresi, aynı maddenin sonuna ise fıkra eklenmiştir:

Yorum yok

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

13.04.2013 Kamu İhale Kurumundan: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “idarelerce veya mahkeme kararıyla” ibaresi, aynı maddenin sonuna ise fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

13.04.2013 Kamu İhale Kurumundan: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “idarelerce veya mahkeme kararıyla” ibaresi, aynı maddenin sonuna ise fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

13.04.2013 Kamu İhale Kurumundan: Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “idarelerce veya mahkeme kararıyla” ibaresi, aynı maddenin sonuna ise fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

13.04.2013 Kamu İhale Kurumundan: Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2013/1)

30.01.2013 Kamu İhale Kurumundan: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesine göre, 1/2/2013 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2012 yılı Aralık ayı Toptan Eşya Fiyat Endeksi (Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi Tablosunda 2012 Aralık ayının bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı % 2,45) esas alınarak güncellenmiş olup Kanunun ilgili maddeleri bazında belirtilmiştir.

Yorum yok

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

14.11.2012 Kamu İhale Kurumundan: Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı ihalelerinde ve münferit sözleşme aşamasında teklifler elektronik ortamda alınabilir. Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde elektronik ortamda verilmeyen teklifler kabul edilmez.”

Yorum yok

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

14.11.2012 Kamu İhale Kurumundan: Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin sonuna “25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğini,” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

13.08.2012 Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.4.7. maddesinin (b) bendinde yer alan “Yapım işleri ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok