Kamu İhale Kurumu Kategorisi için arşiv

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

07.06.2014 Kamu İhale Kurumundan: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ğ) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiştir.

Yorum yok

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

07.06.2014 Kamu İhale Kurumundan: Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına bent eklenmiştir.

Yorum yok

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

07.06.2014 Kamu İhale Kurumundan: Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (i) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiştir.

Yorum yok

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

07.06.2014 Kamu İhale Kurumundan: Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2014/1)

30.01.2014 Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesine göre, 1/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2013 yılı Aralık ayı Toptan Eşya Fiyat Endeksi (Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi Tablosunda 2013 Aralık ayının bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı % 6,97) esas alınarak güncellenmiş olup Kanunun ilgili maddeleri bazında belirtilmiştir.

Yorum yok

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25.12.2013 Kamu İhale Kurumundan: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

28.11.2013 Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Genel Tebliğinin 22.1.1.4 üncü maddesinin sonuna cümle eklenmiştir.

Yorum yok

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.11.2013 Kamu İhale Kurumundan: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek-2’sinde yer alan “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 45.3.1 inci maddesinin 36 numaralı dipnotunun (1) ve (2) numaralı açıklamaları değiştirilmiştir.

Yorum yok

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.11.2013 Kamu İhale Kurumundan: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek-2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 45.1 inci maddesinin (40) numaralı dipnotunun (2) numaralı açıklamasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, 45.1.1 inci maddesinin (41) numaralı dipnotunun (1) numaralı açıklamasında geçen “yürürlükteki Fiyat Farkı Kararnamesinin ekinde yer alan esasların ilgili hükümlerine göre düzenlenecektir.” ibaresi “yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak idare tarafından düzenlenecektir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.11.2013 Kamu İhale Kurumundan: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek-2’sinde yer alan “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 46.1. inci maddesinin 39 numaralı dipnotunun (2) numaralı açıklamasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, 46.1.1. inci maddesinin 40 numaralı dipnotunun (1) numaralı açıklamasında geçen “yürürlükteki fiyat farkı kararnamesinin ekinde yer alan esasların ilgili hükümleri ve Kamu İhale Genel Tebliğindeki açıklamalar” ibaresi “yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.11.2013 Kamu İhale Kurumundan: Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 54 üncü maddesinin on birinci fıkrasının son iki cümlesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.11.2013 Kamu İhale Kurumundan: Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin sonuna “elektrik, doğalgaz, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri, her türlü kimyasal gaz ve madde,” ibaresi ile aynı fıkranın (b) bendinin sonuna “elektronik haberleşme hizmetleri, arama amaçlı sondaj hizmetleri,” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

24.09.2013 Kamu İhale Kurumundan: İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin onüçüncü fıkrasında yer alan “ya da yargı mercilerine” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

24.09.2013 İhale Kurumundan: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

24.09.2013 Kamu İhale Kurumundan: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok