Kalkınma Bakanlığı Kategorisi için arşiv

DÜZELTME: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO:2014/1) İLE İLGİLİ

04.06.2014 Düzeltme: Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1)’in 7 nci maddesinde geçen “8 inci” ibaresi, Kalkınma Bakanlığının yazısına istinaden “9 uncu” şeklinde düzeltilmiştir.

Yorum yok

KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

20.06.2013 Kalkınma Bakanlığından: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2012/3946) 3996 SAYILI BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

05.12.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Kararın 7 nci ve 44 üncü maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

2013-2015 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLIKLARI İLE İLGİLİ 2012/1 SAYILI KALKINMA BAKANLIĞI GENELGESİ

09.10.2012 Kalkınma Bakanlığından: Ekonomi ve sosyal politikalarımızın temel amacı, vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda önceliklerimiz; sürdürülebilir potansiyel büyüme hızına ulaşmak, istihdamı artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurtiçi tasarrufları artırmak, kamu mali dengelerini iyileştirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumaktır.

Yorum yok

(2012/3793) ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)’IN KABUL EDİLMESİ HAKKINDA KARAR

09.10.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli Program (2013-2015)”ın kabul edilmesi; adı geçen Bakanlığın 6/9/2012 tarihli ve 5207 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

16.11.2011 Kalkınma Bakanlığından: 8/11/2008 tarihli ve 27048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “acil” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya stratejik” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

KALKINMA AJANSLARI DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

11.12.2010 Başbakanlık(Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı)’tan: 3/8/2009 tarihli ve 27308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “1/7/2010 tarihine kadar” ibaresi “1/1/2012 tarihine kadar” şeklinde, “1/7/2011 tarihine kadar” ibaresi ise “1/7/2012 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

KALKINMA AJANSLARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

11.12.2010 Başbakanlık(Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı)’tan: Mali yıl içerisinde ilan edilen ancak uygulaması ertesi yıllara sarkan proje ve faaliyet desteklerine dair toplam tutar, bütçesinde ödeneği bulunmak kaydıyla, yılı bütçesi kapsamında hazırlanacak ilgili üç aylık harcama programında gider tahmini olarak gösterilir ve kaynak aktarımı buna göre gerçekleştirilir.”

Yorum yok

KALKINMA AJANSLARI DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

22.12.2009 Başbakanlık (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı)’tan: Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(4) Mali yönetim yeterliğinin yenilenmesi en geç beş yılda bir veya denetim ve faaliyet raporları doğrultusunda Müsteşarlıkça gerekli görülen durumlarda re’sen yapılır.”

Yorum yok

KALKINMA AJANSLARI PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

22.12.2009 Başbakanlık (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı)’tan: Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. “(1) 5449 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre Ajanslarda istihdam edilecek iç denetçi, uzman personel ve destek personeli, Ajans tarafından sözlü sınav şeklinde yapılacak yarışma sınavı ile belirlenir.”

Yorum yok

KALKINMA AJANSLARI DENETİM YÖNETMELİĞİ

03.08.2009 Başbakanlık (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı)’tan: Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının iç ve dış denetimi ile mali yönetim yeterliğine ilişkin standartlar ile usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ

08.11.2008 Başbakanlık (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı)’tan: Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajanslarının sağlayacağı proje ve faaliyet destekleri ile ilgili iş ve işlemlerin usul ve esaslarını, bunlardan yararlanma ilke ve kurallarını düzenlemektir.

Yorum yok