Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kategorisi için arşiv

ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARINDAKİ ÜYE KAYITLARINA DAİR TEBLİĞ

09.12.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; sicile kayıtlı olan esnaf ve sanatkârların 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılıEsnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu uyarınca kayıt olacakları odaların tespiti, odalara yapılan hatalıkayıtların düzeltilmesi ile büyükşehir statüsündeki illerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar odalarındaki üye kayıtlarının 5362 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi uyarınca muhafaza edilmesi, başka bir odaya aktarılması veya bu odalara yapılacak yeni üyelik kayıtlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

KAÇAKÇILIK TÜRLERİ İLE İLGİLİ MAHKÛMİYET HÜKMÜ KESİNLEŞENLERİN KAMUOYUNA İLAN EDİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

03.12.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, belirlenen nitelikleri haiz kaçakçılık suçlarını işleyenlerden kamuoyuna ilan edileceklere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik hükümleri 18 yaşını doldurmamış olanlar için uygulanmaz.

Yorum yok

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

01.12.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21.11.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Yorum yok

(2013/5371) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

08.11.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 20/8/2013 tarihli ve 15215 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:105)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)(SERİ NO:110)

03.10.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:105)’in adı “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:95)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 106)” olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:105)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)(SERİ NO:109)

03.10.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:105)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosuna, onikinci sıradaki “Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü” ibaresinden sonra onüçüncü sırada olmak üzere “Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:96)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)(SERİ NO:108)

03.10.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:96)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosuna, beşinci sıradaki “İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü” ibaresinden sonra altıncı sırada olmak üzere “Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi, 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosuna, dördüncü sıradaki “İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü” ibaresinden sonra beşinci sırada olmak üzere “Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi, 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosuna, beşinci sıradaki “İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü” ibaresinden sonra altıncı sırada olmak üzere “Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 90)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)(SERİ NO:107)

03.10.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:90)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosuna, dokuzuncu sıradaki “Trabzon Gümrük Müdürlüğü” ibaresinden sonra onuncu sırada olmak üzere “Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

ALACAĞIN AYNİ SERMAYE OLARAK ŞİRKETE KONULMASI

30.09.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: Bakanlığa intikal eden bilgi ve belgelerden, alacakların sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulmasında, özellikle ortağın şirketten olan alacağını sermaye olarak şirkete koyması hususunda mahkemelerin, alacağın tespiti bakımından bilirkişi atanması taleplerini reddettiği ve uygulamada bir takım sıkıntıların yaşandığı anlaşılmış ve bu konudaki sıkıntıların giderilmesi bakımından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yorum yok

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21.09.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (j) bentleri yürürlükten kaldırılmış, 5 inci maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

03.08.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin 207 nci maddesinin dördüncü fıkrası, 208 inci maddesinin yedinci fıkrası değiştirilmiş, 263 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

KOOPERATİFÇİLİK PROJE DESTEK YÖNETMELİĞİ

30.07.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:Bu Yönetmeliğin amacı, kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesine, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulmasına, bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

13.07.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci, altıncı ve sekizinci fıkraları değiştirilmiş ve aynı maddeye fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:2)

12.07.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına (e) ve (f) bentleri eklenmiştir.

Yorum yok