Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kategorisi için arşiv

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:105)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)(SERİ NO:110)

03.10.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:105)’in adı “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:95)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 106)” olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:105)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)(SERİ NO:109)

03.10.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:105)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosuna, onikinci sıradaki “Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü” ibaresinden sonra onüçüncü sırada olmak üzere “Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:96)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)(SERİ NO:108)

03.10.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:96)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosuna, beşinci sıradaki “İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü” ibaresinden sonra altıncı sırada olmak üzere “Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi, 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosuna, dördüncü sıradaki “İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü” ibaresinden sonra beşinci sırada olmak üzere “Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi, 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosuna, beşinci sıradaki “İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü” ibaresinden sonra altıncı sırada olmak üzere “Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 90)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)(SERİ NO:107)

03.10.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:90)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosuna, dokuzuncu sıradaki “Trabzon Gümrük Müdürlüğü” ibaresinden sonra onuncu sırada olmak üzere “Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

ALACAĞIN AYNİ SERMAYE OLARAK ŞİRKETE KONULMASI

30.09.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: Bakanlığa intikal eden bilgi ve belgelerden, alacakların sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulmasında, özellikle ortağın şirketten olan alacağını sermaye olarak şirkete koyması hususunda mahkemelerin, alacağın tespiti bakımından bilirkişi atanması taleplerini reddettiği ve uygulamada bir takım sıkıntıların yaşandığı anlaşılmış ve bu konudaki sıkıntıların giderilmesi bakımından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yorum yok

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21.09.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (j) bentleri yürürlükten kaldırılmış, 5 inci maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

03.08.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin 207 nci maddesinin dördüncü fıkrası, 208 inci maddesinin yedinci fıkrası değiştirilmiş, 263 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

KOOPERATİFÇİLİK PROJE DESTEK YÖNETMELİĞİ

30.07.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:Bu Yönetmeliğin amacı, kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesine, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulmasına, bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

13.07.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci, altıncı ve sekizinci fıkraları değiştirilmiş ve aynı maddeye fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:2)

12.07.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına (e) ve (f) bentleri eklenmiştir.

Yorum yok

SEBZE VE MEYVE TİCARETİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

01.07.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki “birinci fıkrada belirtilenlerin yanı sıra laboratuarlar da oluşturulur. Bu toptancı hallerinde,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “zorunlu olan” ibaresinden sonra gelmek üzere “laboratuvarlar,” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLU HALE GETİRİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

29.06.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 22 nci maddesi gereğince anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerini, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirmeleri için öngörülen süre 1/7/2014 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yorum yok

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

29.06.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TRANSİT İŞLEMLERİ)(SERİ NO:5)

25.06.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “İskenderun” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Yumurtalık Serbest Bölge” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

TASFİYE YÖNETMELİĞİ

25.06.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; gümrük idarelerince işletilmekte olan geçici depolama yeri, antrepo ve ambarlara eşya alınması, muhafazası, teslimi ile tasfiyelik hale gelmiş eşyanın tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok