Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kategorisi için arşiv

TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

14.02.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE VE TİCARET SİCİLİ KAYITLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

25.01.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğin 5 inci ve 14 ünci maddesideğiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO:2)

21.01.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergilerinin tahakkuku ile para cezalarına ilişkin kararların düzenlenmesi, bunların tebliği, tahsili, tecili, taksitlendirilmesi ile geri verilmesi veya kaldırılması ve alacağın terkinine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SEKTÖREL DESTEKLEME) (SERİ NO:1)

04.01.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gümrük politikasının uygulanması ve geliştirilmesi ile gümrük hizmetlerinin süratli, etkili, verimli, belirlenen standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlama görevi çerçevesinde gerçekleştirilecek sektörel destekleme faaliyetlerini düzenlemektir.

Yorum yok

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 22 NCİ VE TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 5 İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:TGM-2013/2)

25.12.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci maddesinde belirlenen usule göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bildirilen Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama % 6,77 (altı virgül yetmişyedi) oranında artış esas alınarak 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

Yorum yok

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 25 İNCİ MADDESİNE GÖRE 2014 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:TGM-2013/1)

25.12.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:430)’nde tespit edilen 2013 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 3,93 (üçvirgül doksan üç) artış esas alınarak, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artırılmıştır:

Yorum yok

ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SIRA NO:2)

24.12.2013 Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 3.1.1. bölümünün (a) ve (b) bentleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (SERİ NO:2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (SERİ NO:4)

21.12.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Gümrük Genel Tebliği (Seri No:2)’nin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO:6)

14.12.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Transit İşlemleri) (Seri No: 3)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:111)

13.12.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 430) ile 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş olup bu çerçevede 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 224, 500, 519 ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarlar yeniden belirlenmiştir.

Yorum yok

ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARINDAKİ ÜYE KAYITLARINA DAİR TEBLİĞ

09.12.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; sicile kayıtlı olan esnaf ve sanatkârların 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılıEsnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu uyarınca kayıt olacakları odaların tespiti, odalara yapılan hatalıkayıtların düzeltilmesi ile büyükşehir statüsündeki illerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar odalarındaki üye kayıtlarının 5362 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi uyarınca muhafaza edilmesi, başka bir odaya aktarılması veya bu odalara yapılacak yeni üyelik kayıtlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

KAÇAKÇILIK TÜRLERİ İLE İLGİLİ MAHKÛMİYET HÜKMÜ KESİNLEŞENLERİN KAMUOYUNA İLAN EDİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

03.12.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, belirlenen nitelikleri haiz kaçakçılık suçlarını işleyenlerden kamuoyuna ilan edileceklere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik hükümleri 18 yaşını doldurmamış olanlar için uygulanmaz.

Yorum yok

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

01.12.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21.11.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Yorum yok

(2013/5371) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

08.11.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 20/8/2013 tarihli ve 15215 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok