Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kategorisi için arşiv

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ

27.11.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

27.11.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ

27.11.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILACAK GÜMRÜK ALACAKLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

12.11.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; 30/4/2014 tarihinden önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük yükümlülüğü doğan ve söz konusu tarih itibarıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş olanlarının 6552 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

(2014/6889) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

18.10.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 96 ncı maddesine fıkralar eklenmiştir.

Yorum yok

(2014/6852) VADELİ İTHALATTA KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ HAKKINDA KARAR

16.10.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Vadeli ithalatta fon kesintilerinin takip ve tahsili münhasıran gümrük idarelerince yapılır. Fon kesintisi, gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihteki gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak hesaplanır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO:17)

12.10.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.

Yorum yok

(2014/6706) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

18.08.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar ın bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO:3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO:7)

22.07.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiştir.

Yorum yok

REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ

03.07.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; Reklam Kurulunun ve ihtisas komisyonlarının kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları ile sekretarya hizmetleri ve diğer hususları düzenlemektir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KIYMETİ) (SERİ NO:2)

28.06.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde yapılacak kıymet tespitlerine ilişkin olarak yine aynı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan royalti veya lisans ücretlerinin gümrük kıymetine ilavesi bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Yorum yok

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ

28.06.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİ

13.06.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; tüketicinin kullanımına sunulan malların tanıtım, kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımına yönelik hazırlanan tanıtma ve kullanma kılavuzuna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

13.06.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri, azami tamir süreleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ

13.06.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; garanti belgesi ile satılmak zorunda olan malları belirlemek ve garanti belgesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok