Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kategorisi için arşiv

TİCARİ REKLAM VE İLANLARDA ALTYAZI VE DİPNOTLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

10.01.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ

31.12.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 20/12/2013 tarihli ve 2013/5760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TRANSİT İŞLEMLERİ) (SERİ NO:8)

31.12.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2014/7064) GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA TERCİHLİ REJİMDEN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

31.12.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 77)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:123)

20.12.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 70)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:122)

20.12.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) (SERİ NO:1)

20.12.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğ, gümrük işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişilerin ve bu kişiler hesabına gümrük idarelerinde doğrudan veya dolaylı temsil yoluyla işlem yapma yetkisini haiz kişilerin bilgilerinin elektronik ortamda takibi ve kontrolü ile bu bilgilerden risk analizi yapılması, inceleme ve soruşturmalarda yararlanılması amacıyla kullanılan Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kayıtların yapılması, güncellenmesi ve gümrük idaresince kontrolüne ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:119)

05.12.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) ile 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş olduğundan, Gümrük Kanununun, Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın ve Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (SERİ NO:2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (SERİ NO:5)

02.12.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2) nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

02.12.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ

27.11.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

27.11.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ

27.11.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILACAK GÜMRÜK ALACAKLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

12.11.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; 30/4/2014 tarihinden önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük yükümlülüğü doğan ve söz konusu tarih itibarıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş olanlarının 6552 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

(2014/6889) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

18.10.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 96 ncı maddesine fıkralar eklenmiştir.

Yorum yok