Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kategorisi için arşiv

ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARININ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

13.11.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, esnaf ve sanatkârlar odalarının unvan değişikliklerinde uyulması gereken usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO:20)

06.11.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında AB mevzuatına uyum sağlayarak, söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Eşya Nomanklatürü uygulamaları arasında yeknesaklığı temin ederek, bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği sınıflandırma kararlarını duyurmaktır.

Yorum yok

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

27.10.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2015/8113) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

13.10.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması hakkında Kararın 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK

26.08.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret işlemlerinin yapıldığı ağ üzerinde bulundurmakla yükümlü oldukları genel bilgiler ile sözleşme öncesinde ve sipariş sürecinde alıcılara sunmaları gereken bilgilere ve elektronik ticaret ile ilgili diğer uygulamalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (SERİ NO:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

22.08.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: l)’nin EK-2′sinde yer alan tablo değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

20.08.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO:4)

05.08.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3)’nin 14 üncü maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2015/7917) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR

25.07.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “bir yıl” ibaresi “iki yıl” olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK

15.07.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

(2015/7748) TÜRKİYE TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN TERCİHLİ REJİM UYGULAMALARINDAN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

10.07.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu kararın amacı Gümrük Kanunu uyarınca Türkiye tarafından belirli ülkelere tek taraflı olarak tanınan tercihli rejimden yararlanacak eşyanın menşeinin tespitine dair usul ve esasların düzenlenmesidir.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.06.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

18.06.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

28.05.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

22.05.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok