Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kategorisi için arşiv

SONRADAN KONTROL VE RİSKLİ İŞLEMLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.03.2016 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARI) (SERİ NO:3)

22.03.2016 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında ve bazı eşyaların sınıflandırılmasında kolaylık sağlanması, Avrupa Birliği müktesebatı uyum çalışmaları çerçevesinde söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Kombine Nomenklatürü uygulamaları arasında uyum ve yeknesaklığın temin edilmesi, tamamlayıcı ve yol gösterici bir unsur olarak Avrupa Birliği Kombine Nomenklatürü Açıklama Notlarının yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

26.02.2016 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, alışveriş merkezlerinin nitelikleri ile açılış, faaliyet ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve alışveriş merkezlerine ilişkin ilke ve kurallar ile alışveriş merkezi maliki ile yönetiminin, yetkili idarelerin ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların alışveriş merkezlerine ilişkin görev ve sorumluluklarını kapsar.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

22.01.2016 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2015/8320) İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ

31.12.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 2014/7090 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

30.12.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğ, gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin uygulama esaslarını düzenlemek ve Asgari Ücret Tarifesini yıllık olarak belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Yorum yok

TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25.12.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,” ibaresi “31/12/2016 tarihinde,” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:138)

10.12.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, Gümrük Yönetmeliğinin 224 üncü, 500 üncü, 519 uncu ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO:8)

14.11.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, mevzuat hükümlerine göre düzenlenen, menşe ispat belgeleri ile A.TR Dolaşım Belgelerinin sonradan kontrolünün kolaylaştırılmasına yönelik olarak elektronik ortamda kaydedilmesi ve sorgulanması hususunda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:3)

14.11.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARININ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

13.11.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, esnaf ve sanatkârlar odalarının unvan değişikliklerinde uyulması gereken usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO:20)

06.11.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında AB mevzuatına uyum sağlayarak, söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Eşya Nomanklatürü uygulamaları arasında yeknesaklığı temin ederek, bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği sınıflandırma kararlarını duyurmaktır.

Yorum yok

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

27.10.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2015/8113) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

13.10.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması hakkında Kararın 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK

26.08.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret işlemlerinin yapıldığı ağ üzerinde bulundurmakla yükümlü oldukları genel bilgiler ile sözleşme öncesinde ve sipariş sürecinde alıcılara sunmaları gereken bilgilere ve elektronik ticaret ile ilgili diğer uygulamalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok