Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kategorisi için arşiv

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO:14)

05.11.2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO:13)

04.11.2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında AB mevzuatına uyum sağlayarak, söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Eşya Nomanklatürü uygulamaları arasında yeknesaklığı temin ederek, bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği sınıflandırma kararlarını duyurmaktır.

Yorum yok

ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ ACİL DURUM TEBLİĞİ

04.11.2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğ’in amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya merkezi arıza hallerinde gümrük işlemlerinin aksatılmaksızın yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (FİRMA DOSYASI TAKİP SİSTEMİ) (SERİ NO:1)

03.11.2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 3/3/2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 81 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “1/11/2011” tarihleri “31/12/2011” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

02.11.2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

HAL KAYIT SİSTEMİ İLE İLGİLİ 2011/1 SAYILI GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GENELGESİ (GENELGE 2011/1)

08.10.2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bilindiği üzere, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 11/3/2010 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş olup, 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Kanunun Bakanlığımızın görev ve yetkilerini düzenleyen 15 inci maddesi yürürlüğe girmiş olup, standartlara ilişkin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası 26/3/2013 tarihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yorum yok

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:42)

05.10.2011 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 1/3/2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ”in üst başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

24.09.2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 26/11/2009 tarihli ve 27418 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

27.08.2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 244 üncü maddesinde düzenlenen uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

ORTAK TRANSİT YÖNETMELİĞİ

24.08.2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, ortak transit rejimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelikte öngörülen transit, eşyanın cinsine ve menşeine bakılmaksızın ortak transit rejimini uygulamaya koyarak, gerektiğinde aktarma yapılan, yeniden gönderilen veya depolanan eşya dahil olmak üzere, eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde transit olarak bir gümrük idaresinden diğer bir gümrük idaresine taşınmasında uygulanır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL) (SERİ NO:5)

20.08.2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğ’in amacı; onaylanmış kişi statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, onaylanmış kişi statü belgesinin süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, geri alınması ve iptali ile bu belge kapsamında faydalanılacak basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile bu uygulamalardan faydalanma yetkilerinin askıya alınması ve geri alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

(2011/2087) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

20.08.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 15/7/2011 tarihli ve 532 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (YATIRIM TEŞVİK) (SERİ NO:10)

17.08.2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 12/11/2009 tarihli ve 27404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Yatırım Teşvik) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının başına aşağıdaki ibare eklenmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI) (SERİ NO:3)

20.07.2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 28/1/2010 tarihli ve 27476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı)’nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.07.2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci ve altıncı fıkralarında yer alan “Başvurunun kayda alındığı” ibaresi, “Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı”; aynı maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Başvuru yılından” ibaresi, “Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı yıldan”; olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki onuncu fıkra eklenmiştir.

Yorum yok