Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kategorisi için arşiv

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO:2)

10.03.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’ne 31 inci maddeden sonra gelmek üzere 31/A maddesi eklenmiştir.

Yorum yok

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

06.03.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının mülga (e) bendi yeniden düzenlenmiş, 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:105)

27.02.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğ, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dâhil) fasılları kapsamındaki tekstil eşyasının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO:13)

19.02.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun kapsamında ithali yasak oyun alet ve makinaları ile anılan Kanun kapsamı dışında bulunan eşyanın gümrük idarelerinde ayırımına ilişkin olarak yapılacak işlemlerin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

07.02.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin 72 nci maddesine fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

(2012/4093) TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

27.01.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu yönetmeliğin amacı ticaret sicili kayıtlarının tam ve sağlıklı tutulmasını ve emredici hukuk kuralları çerçevesinde kayıtların aleniyetinin ve üçüncü kişiler dahil tarafların hukuki güvenliğinin teminat altına alınmasını sağlamaktır.

Yorum yok

LİSANSLI DEPOCULUK TAZMİN FONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

18.01.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (j) bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

18.01.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (a) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (e) bendinde geçen “senedi” ibaresinden sonra gelmek üzere “(ELÜS)” ibaresi eklenmiş, 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının üçüncü, dördüncü ve beşinci cümleleri ile yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

10.01.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi değiştirilmiştir. “a) Fatura,”

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 16)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

10.01.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’nin 3 üncü maddesinin son fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

10.01.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve aynı fıkraya (r) bendi eklenmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ

10.01.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, sertifikanın verilmesi, süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptali ile bu sertifika kapsamında faydalanılacak izinli gönderici, onaylanmış ihracatçı, eksik beyan, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve emniyet ve güvenlik yönlü kolaylaştırmalar ile bu uygulama ve kolaylaştırmalardan faydalanma yetkilerinin askıya alınması, geri alınması ve iptali ile gümrük mevzuatından kaynaklanan diğer basitleştirilmiş uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:101)

31.12.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 419 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş olup bu çerçevede 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 260, 500, 519 ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarlar yeniden belirlenmiştir.

Yorum yok

(2012/4074) İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ HAKKINDA KARAR

30.12.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ve 16/12/2011 tarihli ve 2011/2571 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 20/12/2012 tarihli ve 25602 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE VE TİCARET SİCİLİ KAYITLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

30.12.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ilgili kanunlardaki tasfiye usullerine uyulmaksızın tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok