Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kategorisi için arşiv

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

05.04.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin 494 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir;
“(4) Onaylanmış kişiler veya yetkilendirilmiş yükümlülere ait antrepolar için 527 nci madde uyarınca hesaplanmış götürü teminat veya 528 inci madde uyarınca hesaplanmış indirimli götürü teminat ya da toplu götürü teminat bulunması ve bu kişilerce talep edilmesi halinde, antrepo rejimi kapsamında kullanılmış teminatlara ilişkin tutarlar birinci fıkradaki teminat tutarı hesaplamasına katılmaz, ancak bu durumda bu madde uyarınca hesaplanmış götürü teminatlar antrepo rejimi kapsamında kullanılamaz.”

Yorum yok

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)

29.03.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğ, yetkilendirilmiş yükümlü logosunun kullanımına, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında belgelerin kapsamına ve elektronik ortamda ibrazına, izinli gönderici yetkisi kapsamında yalnızca ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinin kullanımına, izinli gönderici, ihracatta yerinde gümrükleme ile mavi hat uygulamalarında beyana aykırılık durumuna, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin mevzuatta askıya alma, geri alma ve iptal sürelerinin değiştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (FİKRİ VE SINAİ HAKLAR) (SERİ NO:1)

26.03.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Fikri ve sınai hakların ihlali ile ilgili olarak gümrük idaresinin harekete geçmesine ilişkin yapılacak başvuru işlemlerinin esaslarının tespit edilmesidir.

Yorum yok

(2013/4311) ORTAKLIKLARIN DENETİMİNE DAİR TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

12.03.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır. Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI) (SERİ NO:4)

10.03.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler ve Posta İdaresine 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca dolaylı temsil yetkisi tanınması ile 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 126 ncı maddesinde belirtilen eşyanın gümrük beyanı dâhil tüm gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO:2)

10.03.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’ne 31 inci maddeden sonra gelmek üzere 31/A maddesi eklenmiştir.

Yorum yok

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

06.03.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının mülga (e) bendi yeniden düzenlenmiş, 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:105)

27.02.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğ, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dâhil) fasılları kapsamındaki tekstil eşyasının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO:13)

19.02.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun kapsamında ithali yasak oyun alet ve makinaları ile anılan Kanun kapsamı dışında bulunan eşyanın gümrük idarelerinde ayırımına ilişkin olarak yapılacak işlemlerin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

07.02.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin 72 nci maddesine fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

(2012/4093) TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

27.01.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu yönetmeliğin amacı ticaret sicili kayıtlarının tam ve sağlıklı tutulmasını ve emredici hukuk kuralları çerçevesinde kayıtların aleniyetinin ve üçüncü kişiler dahil tarafların hukuki güvenliğinin teminat altına alınmasını sağlamaktır.

Yorum yok

LİSANSLI DEPOCULUK TAZMİN FONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

18.01.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (j) bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

18.01.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (a) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (e) bendinde geçen “senedi” ibaresinden sonra gelmek üzere “(ELÜS)” ibaresi eklenmiş, 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının üçüncü, dördüncü ve beşinci cümleleri ile yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

10.01.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi değiştirilmiştir. “a) Fatura,”

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 16)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

10.01.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’nin 3 üncü maddesinin son fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok