Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kategorisi için arşiv

SEBZE VE MEYVE TİCARETİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

01.07.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki “birinci fıkrada belirtilenlerin yanı sıra laboratuarlar da oluşturulur. Bu toptancı hallerinde,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “zorunlu olan” ibaresinden sonra gelmek üzere “laboratuvarlar,” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLU HALE GETİRİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

29.06.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 22 nci maddesi gereğince anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerini, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirmeleri için öngörülen süre 1/7/2014 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yorum yok

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

29.06.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TRANSİT İŞLEMLERİ)(SERİ NO:5)

25.06.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “İskenderun” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Yumurtalık Serbest Bölge” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

TASFİYE YÖNETMELİĞİ

25.06.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; gümrük idarelerince işletilmekte olan geçici depolama yeri, antrepo ve ambarlara eşya alınması, muhafazası, teslimi ile tasfiyelik hale gelmiş eşyanın tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK TARIM SATIŞ KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

14.06.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, bağımsız denetime tabi olacak tarım satış kooperatif birliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ, tarım satış kooperatif birliklerinin bağımsız denetime tabi olmasına, bağımsız denetim kapsamından çıkmasına ve uygulamaya ilişkin hususları kapsar.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

12.06.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin 333 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları değiştirilmiştir.

Yorum yok

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

06.06.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 15 inci maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME) (SERİ NO:3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME) (SERİ NO:4)

06.06.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nin 1 inci maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

TAHSİLÂT İŞLEMLERİ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

01.06.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:Tahsilât İşlemlerine İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK

31.05.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

15.05.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine fıkralar eklenmiştir.

Yorum yok

(2013/4478) TİCARET SİCİLİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

26.04.2013 Bakanlar Kururlu Kararı: 2/2/1957 tarih ve 4/8604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (MAHRECE İADE) (SERİ NO:2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (MAHRECE İADE) (SERİ NO:4)

25.04.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No:2)’nin 3 üncü maddesinin madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK YÖNETMELİĞİ

12.04.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, lisanslı depoculuğa konu tarım ürünlerinin standartlarının belirlenerek emniyetli ve sağlıklı koşullarda depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlamaktır.

Yorum yok