Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kategorisi için arşiv

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK TARIM SATIŞ KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

14.06.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, bağımsız denetime tabi olacak tarım satış kooperatif birliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ, tarım satış kooperatif birliklerinin bağımsız denetime tabi olmasına, bağımsız denetim kapsamından çıkmasına ve uygulamaya ilişkin hususları kapsar.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

12.06.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin 333 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları değiştirilmiştir.

Yorum yok

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

06.06.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 15 inci maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME) (SERİ NO:3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME) (SERİ NO:4)

06.06.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nin 1 inci maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

TAHSİLÂT İŞLEMLERİ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

01.06.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:Tahsilât İşlemlerine İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK

31.05.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

15.05.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine fıkralar eklenmiştir.

Yorum yok

(2013/4478) TİCARET SİCİLİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

26.04.2013 Bakanlar Kururlu Kararı: 2/2/1957 tarih ve 4/8604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (MAHRECE İADE) (SERİ NO:2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (MAHRECE İADE) (SERİ NO:4)

25.04.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No:2)’nin 3 üncü maddesinin madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK YÖNETMELİĞİ

12.04.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, lisanslı depoculuğa konu tarım ürünlerinin standartlarının belirlenerek emniyetli ve sağlıklı koşullarda depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlamaktır.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

05.04.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin 494 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir;
“(4) Onaylanmış kişiler veya yetkilendirilmiş yükümlülere ait antrepolar için 527 nci madde uyarınca hesaplanmış götürü teminat veya 528 inci madde uyarınca hesaplanmış indirimli götürü teminat ya da toplu götürü teminat bulunması ve bu kişilerce talep edilmesi halinde, antrepo rejimi kapsamında kullanılmış teminatlara ilişkin tutarlar birinci fıkradaki teminat tutarı hesaplamasına katılmaz, ancak bu durumda bu madde uyarınca hesaplanmış götürü teminatlar antrepo rejimi kapsamında kullanılamaz.”

Yorum yok

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)

29.03.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğ, yetkilendirilmiş yükümlü logosunun kullanımına, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında belgelerin kapsamına ve elektronik ortamda ibrazına, izinli gönderici yetkisi kapsamında yalnızca ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinin kullanımına, izinli gönderici, ihracatta yerinde gümrükleme ile mavi hat uygulamalarında beyana aykırılık durumuna, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin mevzuatta askıya alma, geri alma ve iptal sürelerinin değiştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (FİKRİ VE SINAİ HAKLAR) (SERİ NO:1)

26.03.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Fikri ve sınai hakların ihlali ile ilgili olarak gümrük idaresinin harekete geçmesine ilişkin yapılacak başvuru işlemlerinin esaslarının tespit edilmesidir.

Yorum yok

(2013/4311) ORTAKLIKLARIN DENETİMİNE DAİR TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

12.03.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır. Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI) (SERİ NO:4)

10.03.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler ve Posta İdaresine 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca dolaylı temsil yetkisi tanınması ile 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 126 ncı maddesinde belirtilen eşyanın gümrük beyanı dâhil tüm gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok