Gümrük Müsteşarlığı Kategorisi için arşiv

GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SIRA NO:1)

06.07.2011 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: Bu Tebliğ, gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşya, genel amaçlarla serbest dolaşıma sokulan diğer eşya, işyeri nakli suretiyle serbest dolaşıma sokulan sermaye malları ve diğer malzemeler, malul ve sakatların kullanımına mahsus eşya ile kriz hallerinde zarar görenlere gönderilen eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında muafiyet tanınacak haller ile bu muafiyetin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:86)

10.06.2011 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 18/3/2011 tarihli ve 27878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 82 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL) (SERİ NO:4)

25.05.2011 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 30/6/2009 tarihli ve 27274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul)’nin 44 üncü maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ İŞLETMECİLİĞİ) (SERİ NO:2)

25.05.2011 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 18/2/2000 tarih ve 23968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Geçici Depolama Yeri İşletmeciliği) (Seri No:1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

23.05.2011 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 97 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “kaçakçılık mevzuatına göre kovuşturma” ibaresi, “kaçakçılıkla mücadele mevzuatına göre işlem” olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:85)

13.05.2011 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 62 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:84)

12.05.2011 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 3/3/2011 tarih ve 27863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 81 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (SERİ NO:2)

05.05.2011 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: Bu Tebliğin amacı, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sisteminin daha etkin ve verimli işlemesini sağlayacak açıklama ve düzenlemeleri belirlemektir.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.04.2011 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

TAHSİLÂT İŞLEMLERİ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)

22.04.2011 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: Bu Tebliğin amacı; hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergilerinin tahakkuku, tebliği, tahsilâtı ile gümrük vergileri ve para cezalarının tecili, taksitlendirilmesi, geri verilmesi ve kaldırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI) (SERİ NO:2)

22.04.2011 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 8/3/2011 tarihli ve 27868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Alacakların Yapılandırılması) (Seri No: l)’nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde geçen “birinci fıkra hükmü” ifadeleri “6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi” olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)

22.04.2011 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: Bu Tebliğin amacı, geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

(2011/1546) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

(2011/1546) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

08.04.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 25/2/2011 tarihli ve 5052 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (NİHAİ KULLANIM) (SERİ NO:8)

01.04.2011 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 5/5/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 4) ile ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.03.2011 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 13/10/2006 tarihli 26318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok