Dış Ticaret Müsteşarlığı Kategorisi için arşiv

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

11.06.2011 Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı)’tan: 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT:2011/22)

25.05.2011 Dış Ticaret Müsteşarlığından: Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen gümrük birliği çerçevesinde, 1/1/2012 tarihi itibariyle gümrük vergisi müştereken askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi ekte yer almaktadır.

Yorum yok

İHRACAT 96/31 SAYILI İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:İHRACAT 2011/8)

17.05.2011 Dış Ticaret Müsteşarlığından: 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan (EK:1) İhracı Yasak Mallar Listesi’nin 11 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

2006/12 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2011/7)

17.05.2011 Dış Ticaret Müsteşarlığından: 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “İndirimli Teminat Uygulaması” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2011/1476) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

24.03.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 2/2/2011 tarihli ve 4179 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

19.03.2011 Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı)’tan: Bu Yönetmeliğin amacı, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ihracata yönelik devlet yardımlarının harcanmasına ilişkin iş ve işlemlerin, belgelendirilmesi, muhasebeleştirilmesi, belgelerin muhafazası ve ibrazı, raporlanması, kontrolü ile İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi/Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri; Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşların denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE (İHRACAT 2006/12) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2011/3)

12.03.2011 Dış Ticaret Müsteşarlığından: 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine aşağıdaki Geçici 21 inci madde eklenmiştir.

Yorum yok

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR

10.03.2011 Dış Ticaret Müsteşarlığından: 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3′üncü maddesinin (k) bendi uyarınca yürürlüğe konulan “İhracat 2004/12″ sayılı Tebliğ kapsamında “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilen şirketler, alfabetik sıraya göre aşağıda belirtilmiştir.

Yorum yok

(2011/1408) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

25.02.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 1/2/2011 tarihli ve 4024 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:63)

24.02.2011 Ulaştırma Bakanlığından: 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin 62 No.lu Tebliğ’in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACAT DENETİMLERİNİN DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2011/21)

30.01.2011 Dış Ticaret Müsteşarlığından: Bu Tebliğ’in amacı, 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı (3. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesi uyarınca, ihracatında zorunlu standart ve kalite kontrolleri yapılan ekli listede (Ek-1) yer alan ürünlerin ilgili standarda ticari kalite yönünden uygunluğunun risk esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

İHRACATTA ZORUNLU STANDART VE KALİTE KONTROLLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2011/18)

29.01.2011 Dış Ticaret Müsteşarlığından: Bu Tebliğ’in amacı, 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ekinde yer alan ürünlerin, pamuk hariç olmak üzere, ihracatta risk esaslı yapılacak zorunlu standart ve kalite kontrollerinde, gerektiğinde veri olarak kullanılmak üzere, ihracatçı firmaların sınıflandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2010/14)

31.12.2010 Dış Ticaret Müsteşarlığından: 16/6/2009 tarihli ve 27260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2009/7 sayılı Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğin “İthalat Kotaları ve/veya İthalat Değer Limitlerinin Tespit Edilmesi” başlıklı 10 uncu maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

BAZI TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ MEVZUATINA KONU EŞYANIN İTHALATININ İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT:2011⁄20)

31.12.2010 Dış Ticaret Müsteşarlığından: Bu Tebliğ’in amacı, 25⁄7⁄1999 tarihli ve 23766 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4412 sayılı Kanun ile değişik 1⁄7⁄1989 tarihli ve 20212 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30⁄10⁄1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 99⁄13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar, 10⁄5⁄2004 tarihli ve 2004⁄7305 sayılı Kararname’nin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 30⁄10⁄1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihdas edilen önlemlerin etkinliğinin sağlanmasıdır.

Yorum yok

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2011⁄19)

31.12.2010 Dış Ticaret Müsteşarlığından: Bu Tebliğ, İthalat Rejimi Kararı’nda Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) ilişkin tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesinde esas teşkil eden hususları açıklamak amacı ile yayımlanmıştır.

Yorum yok