Diğer Mevzuat Kategorisi için arşiv

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ MİMARLARI ODASI SERBEST PEYZAJ MİMARLIK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ UYGULAMA, MESLEKÎ DENETİM, BÜROLARIN TESCİLİ VE ASGARÎ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.09.2014 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odasından: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Meslekî Denetim, Büroların Tescili ve Asgarî Ücret Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

10.09.2014 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken çevre izin ve lisansı sürecinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2012/64)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/36)

23.07.2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/64)’in 10 uncu maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA LİSANS BAŞVURUSU VE BİLDİRİM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KURUL KARARI

17.07.2014 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 1/7/2014 tarihli toplantısında; “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı”na ilişkin Karar alınmıştır.

Yorum yok

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

03.07.2014 Sağlık Bakanlığından: Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

01.07.2014 Sağlık Bakanlığından: Özel Hastaneler Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2014/27)

07.06.2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında, su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek ürün desteklemeleriyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

GENELGE 2014/10 (Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları)

05.06.2014 Başbakanlıktan: Strateji ve Eylem Planlarının uygulanması, süreçte kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, bu konuda Finansal İstikrar Komitesi tarafından alınan kararların yerine getirilmesi için ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve katkı sağlanacaktır.

Yorum yok

POSTA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

03.06.2014 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı; posta hizmeti verilebilmesi ve/veya bunun için gerekli altyapının kurulup işletilebilmesine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

03.06.2014 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı; posta hizmetlerine ilişkin tarife, kullanıcı menfaatleri, posta hizmetlerinin gizliliği ve güvenliği, hizmet kalitesi ve uzlaştırma prosedürü ile posta sektöründe rekabeti tesis etmeye ve korumaya yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ

03.06.2014 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum tarafından posta sektöründe uygulanacak idari yaptırımlara ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

27.05.2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik olarak çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması için kurulan Çiftçi Kayıt Sisteminin kullanılması, güncellenmesi, geliştirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve Çiftçi Kayıt Sistemi ile bağlı sistemlere yönelik tarımsal destekleme programlarının denetlenebilir, izlenebilir, raporlanabilir bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Yorum yok

ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM YÖNETMELİĞİ

27.05.2014 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı; enerji piyasasında, ilgili mevzuatta yer alan amaçların sağlanmasına yönelik olarak piyasa faaliyetlerinin izlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması sürecinde Kurum tarafından ihtiyaç duyulan verilerin toplanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2014 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

24.05.2014 Düzeltme: Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin “V. SINIF B GRUBU YAPILAR” bölümünün ikinci satırında yer alan “Müze ve kütüphane kompleksleri” ibaresi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısına istinaden metinden çıkarılarak düzeltilmiştir.

Yorum yok

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/13)

14.05.2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, iş gücünü azaltmak ve üretim maliyetlerini düşürerek üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama makine ve ekipman satın alımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok