Diğer Mevzuat Kategorisi için arşiv

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/16)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2016/20)

11.05.2016 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/16)’in 10 uncu maddesinde yer alan “1/6/2016” ibaresi “3/10/2016” olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

09.04.2016 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2016 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dâhil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

Yorum yok

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2016 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2016 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ

09.04.2016 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

Yorum yok

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA RİSKLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK DÂHİLİ ACİL DURUM PLANI TEBLİĞİ

31.03.2016 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte belirtilen üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken dâhili acil durum planına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.03.2016 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

17.03.2016 İçişleri Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2016/5)

16.03.2016 Rekabet Kurumu Başkanlığından: Bu Tebliğin amacı, teşebbüsler arasında yapılan araştırma ve geliştirme (AR-GE) anlaşmalarının, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmasından grup olarak muaf tutulmasının koşullarını belirlemektir.

Yorum yok

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

02.03.2016 İçişleri Bakanlığından: Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN TEŞEKKÜLÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

25.02.2016 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

DOSYAYA GİRİŞ HAKKININ DÜZENLENMESİNE VE TİCARİ SIRLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO:2010/3) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2016/2)

31.01.2016 Rekabet Kurumu Başkanlığından: Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2010/3) bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

27.01.2016 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2016/1)

28.12.2015 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2016 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Yorum yok

BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

26.12.2015 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: Bu Yönetmelik, bir avukat yanında, avukatlık ortaklığı veya avukatlık bürosunda, Avukatlık Kanunu gereğince, İş Kanunu hükümlerine göre çalışacak avukatların ve işveren avukatların uymaları gereken kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Yorum yok

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZASI ALT SINIRININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2016/1)

25.12.2015 Rekabet Kurumundan: Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)’nde tespit edilen 2015 yılı için yeniden değerleme oranı olan %5,58 artış esas alınarak, 31/12/2016 tarihine kadar geçerli olmak üzere 17.700 TL olarak belirlenmiştir.

Yorum yok

PİYASA İŞLETİM GELİRİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

22.12.2015 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasası kurulması hedefine ulaşmaktır.

Yorum yok