Diğer Mevzuat Kategorisi için arşiv

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

11.12.2013 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen maddelerin, karışımların ve bazı eşyaların, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

GENELGE 2013/13 (F Klavye)

10.12.2013 Başbakanlıktan: Yazım kolaylığı ve verimliliği bakımından F klavyenin getirdiği avantajlardan yararlanılması ve ülkemizde F klavye kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS 2117 “Alfasayısal Türkçe Klavyelerin Temel Yerleşim Düzeni” standardına uygun F klavyeye kademeli olarak geçiş sağlanacaktır.

Yorum yok

TİCARET BORSALARINDA ALIM SATIM YAPAN ARACILAR HAKKINDA YÖNETMELİK

06.12.2013 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden: Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişi tacir olarak borsadaki spot piyasada faaliyet gösterecek aracılarda aranılacak niteliklere, bunlardan tüzel kişilerin kuruluş, görev ve yetkilerine, aracıların çalışmalarına, haklarına, uymakla yükümlü bulundukları kurallara, bu kurallara aykırı eylemleri tespit olunanlara uygulanacak idari yaptırımlara ve aracılık faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE:2013/2)

04.12.2013 Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Nis Anlaşması hükümlerine göre düzenlenen mal ve hizmet listesi, Anlaşmaya taraf ülkelerin kararlarıyla, her yıl yapılan toplantıyı takiben ilgili yılda yayımlanır ve takip eden yılın Ocak ayının ilk günü yürürlüğe girer. İşbu Tebliğ, bu uygulama doğrultusunda, Nis Anlaşması çerçevesinde oluşturulmuştur ve 1/1/2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan mal ve hizmet listesini ve bu listeye ilişkin esasları düzenler.

Yorum yok

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

03.12.2013 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

PETROL PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

27.11.2013 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı; yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen petrol ve madeni yağın doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin gözetimine, denetimine ve yaptırımların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNE YÖNELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARININ BELİRLENMESİ, DERECELENDİRİLMESİ, KORUNMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

27.11.2013 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; kamu ve hazine arazilerinde elektrik enerjisi üretimine uygun yenilenebilir enerji kaynak alanlarının belirlenmesi, derecelendirilmesi, korunması ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

KORUMALI İŞYERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

26.11.2013 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, korumalı işyeri statüsünün kazanılması, korumalı işyerlerinin işleyişi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerce açılan ve açılacak olan işyerlerini kapsar.

Yorum yok

ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

21.11.2013 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, çevre görevlilerinin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre danışmanlık firmalarının niteliklerine, sorumluluklarına ve belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

10.11.2013 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: Vakıflar Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

07.11.2013 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: etrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere bentler eklenmiştir.

Yorum yok

KREDİ VE YURT HİZMETLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

06.11.2013 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı, Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, tez hazırlama ve yeterlik sınavları, atanmaları, eğitimleri, sınav komisyonlarının oluşumu ile Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları düzenlemektir.

Yorum yok

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ

02.11.2013 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik piyasasındaki önlisans ve lisanslandırma uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar ile önlisans ve lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Bu Yönetmelik; elektrik piyasasında faaliyette bulunulabilmesi için alınması zorunlu olan önlisans ve lisanslar ile bu lisanslara ilişkin temel hükümleri, lisanslandırma işlemlerini, önlisans ile lisans sahibi tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini kapsar.

Yorum yok

HAVA ARACI BAKIM PERSONELİ LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHY-66)

30.10.2013 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: Bu Yönetmeliğin amacı, sivil hava araçlarına bakım yapacak bakım personeli için düzenlenecek lisanslara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok