Diğer Mevzuat Kategorisi için arşiv

TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

22.01.2014 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun uygulanmasıile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, petrol arama ve işletme ruhsatı, araştırma izni işlemlerine yönelik; görev, yetki, hak ve yükümlülüklere, başvurulara, ruhsatlandırmaya, tescil ve ilana, raporlara, saha verilerinin toplanmasına arşivlenmesine ve pazarlanmasına, petrol haklarının devrine, teminatlara, devlet hissesine, kullanma hakkına, tesislerin kaldırılmasına, vergilendirmeye, iktisadi kıymetlere, sermaye ve kâr transferine, malzeme ithalat ve ihracatına, Genel Müdürlüğe yapılacak bildirimlere, mali yeterlilik, iş ve yatırım programı değerlendirme kriterlerine, faaliyetlerin incelenmesi ve denetlenmesine, Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Yorum yok

DOĞAL GAZ PİYASASI DAĞITIM VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

15.01.2014 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 70 inci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

25 EKİM 2013 TARİHLİ VE 28802 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN 7 EKİM 2013 TARİHLİ VE 2013/5502 SAYILI 2014 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI EKİ

14.01.2014 2014 Yılı Yatırım Programı: 2014 Yılı Yatırım Programı, Onuncu Kalkınma Planında, 2014-2016 Orta Vadeli Programında ve 2014 YılıProgramında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Yorum yok

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

07.01.2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına bentler eklenmiştir.

Yorum yok

MADENCİLİK FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

07.01.2014 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 121 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

Yorum yok

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

28.12.2013 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlümerci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, Avukatlık Kanunu ve işbu tarife hükümleri uygulanır.

Yorum yok

DÜZELTME: 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZASI ALT SINIRININ 31/12/2014 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (NO:2014/1) İLE İLGİLİ

26.12.2013 Düzeltme: 21/12/2013 tarihli ve 28858 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, “4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2014 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/1)” in 1 inci maddesinde yer alan “1/1/2012-31/12/2012” ibaresinin “1/1/2013-31/12/2013” olarak ve yine aynı maddede yer alan “1/1/2013-31/12/2013” ibaresinin ise “1/1/2014-31/12/2014” olarak Rekabet Kurumunun 23/12/2013 tarihli ve 91157375-010.05-14452 sayılı yazısına istinaden düzeltilmiştir.

Yorum yok

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 14 ÜNCÜ VE 15 İNCİ MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI

25.12.2013 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in15’inci maddesi çerçevesinde, 2014 yılında geçerli olacak satış belgesi bedelleri ile nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi bedelinin belirlenmesine oy birliği ile kabul etmiştir

Yorum yok

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 14 ÜNCÜ VE GEÇİCİ 5 İNCİ MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI

21.12.2013 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 5 inci ve 6/7/2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 14 üncü maddeleri gereğince 2014 yılında, hizmet bedellerinin aşağıdaki şekilde uygulanmasını karar altına almıştır.

Yorum yok

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE DENETLENMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİN 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI

21.12.2013 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 31/12/2002 tarihli ve 24980 sayılı, 30/12/2003 tarihli ve 25332 sayılı, 7/11/2006 tarihli ve 26339 sayılı, 12/7/2007 tarihli ve 26580 sayılı, 4/4/2013 tarihli ve 28608 sayılı Resmî Gazete’lerde yayımlanan Yönetmeliklerle değişik 21 inci maddesi gereğince 2014 yılında, tesis kurma izni, üretim izni ve proje tadilat izni bedellerinin uygulanmasını karar altına almıştır.

Yorum yok

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZASI ALT SINIRININ 31/12/2014 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/1)

21.12.2013 Rekabet Kurumundan: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 430 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit edilen 2013 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 3,93 (üç virgül doksan üç) artış esas alınarak, 1/1/2014 tarihinden 31/12/2014 tarihine kadar geçerli olmak üzere yükseltilmiştir.

Yorum yok

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

20.12.2013 İçişleri Bakanlığından: Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci 13 üncü 17 nci 33 üncü maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

20.12.2013 İçişleri Bakanlığından: Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 81 inci maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.

Yorum yok

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2013/59)

14.12.2013 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok