Diğer Mevzuat Kategorisi için arşiv

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/10)

10.05.2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerine katkı vererek uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliği sağlamak için makine ve ekipman alımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2014 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ

06.05.2014 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

Yorum yok

GENELGE 2014/5 (Fazla Çalışma)

16.04.2014 Başbakanlıktan: Kamu görevlilerine; belli bir sürede bitirilmesi gereken, zorunlu ve istisnai haller bulunmadığı sürece, günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma yaptırılmayacaktır.

Yorum yok

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

27.03.2014 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21.03.2014 Sağlık Bakanlığından: Özel Hastaneler Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

GENELGE 2014/2 (Kariyer Meslek Personeli)

06.03.2014 Başbakanlıktan: Kamu personel sisteminin etkin ve verimli bir şekilde işlemesi amacıyla; tüm kamu kurum ve kuruluşlarında (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı hâkim ve savcı adayları, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı hariç) 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi ve ek 41 inci maddesinde sayılanlar ile kendi özel mevzuatları uyarınca mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınacak personel için kurumlarca yapılacak özel yarışma sınavları açılmadan önce Başbakanlıktan izin alınacaktır.

Yorum yok

(2014/6033) 167 SAYILI YERALTI SULARI HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 3 ÜNCÜ MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SÜRENİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR

04.03.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Yeraltı Suları Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan yeraltı suyu temini amacıyla kuyu, galeri, tünel ve benzeri için kullanma belgesi almış olanların su ölçüm sistemi kurmaları için öngörülen süre 2/4/2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yorum yok

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DÂHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2013/14)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/5)

27.02.2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/14)’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

DÜZELTME – TÜRK AKREDİTASYON KURUMUNCA UYGULANACAK AKREDİTASYON KULLANIM ÜCRETİ/PAYINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TÜRKAK:2014/1) İLE İLGİLİ

06.02.2014 Düzeltme: Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına İlişkin Tebliğ (TÜRKAK: 2014/1)’in 1 inci maddesinde geçen “2013” ibaresi “2014” olarak düzeltilmiştir.

Yorum yok

TÜRK AKREDİTASYON KURUMUNCA UYGULANACAK AKREDİTASYON KULLANIM ÜCRETİ/PAYINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TÜRKAK:2014/1)

05.02.2014 Türk Akreditasyon Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kuruluşların 2013 yılı için ödeyecekleri akreditasyon kullanım ücreti veya paylarını belirlemek ve bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

01.02.2014 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Üçüncü Kısmının 8 inci bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

28.01.2014 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Madeni Yağların Ambalajlanmasıve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi değiştirilmiştir.

Yorum yok