Diğer Mevzuat Kategorisi için arşiv

PETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

17.02.2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “biyodizel” ibaresi “akaryakıt” olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNCA 2018 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TÜRKPATENT: 2018/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (BİK/TÜRKPATENT: 2018/2)

13.02.2018 Türk Patent ve Marka Kurumundan: Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT:2018/1)’in 3 üncü maddesine fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

E-İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2018-2020) İLE İLGİLİ 31/01/2018 TARİHLİ VE 2018/1 SAYILI YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

06.02.2018 Yüksek Planlama Kurulundan: Yapılan çalışmalar ve üretilen çıktılar göz önünde bulundurularak e-ihracat stratejisi ve eylem planı taslağı hazırlanmış; ilgili kesimlerin taslak belge üzerindeki görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve strateji ve eylem planına nihai hali verilmiştir.

Yorum yok

ARAÇLARIN SATIŞ, DEVİR VE TESCİL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

31.01.2018 Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından: Bu Yönetmeliğin amacı, araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu işlemler dolayısıyla alınacak ücretleri belirlemektir.

Yorum yok

2018 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

05.01.2017 Adalet Bakanlığından: Bu Tarife Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca uzlaştırmacılara ödenecek meblağı kapsar.

Yorum yok

ESNAF VE SANATKÂRLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

04.01.2018 Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğe geçici madde eklenmiştir.

Yorum yok

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNCA 2018 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TÜRKPATENT: 2018/1)

30.12.2017 Türk Patent ve Marka Kurumundan: Bu Tebliğ, 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yorum yok

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER

30.12.2017 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

Yorum yok

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

28.12.2017 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2017/48)

07.12.2017 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2017/40)

23.11.2017 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin kurulduğu 81 ilde gönüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan işletmelere 2017 yılı için yapılacak olan katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Yorum yok

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2017/22)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/46)

11.11.2017 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2017/22)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2017/10921) GÜN IŞIĞINDAN DAHA FAZLA YARARLANMAK AMACIYLA YAZ SAATİ UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

28.10.2017 Bakanlar Kurulu Kararı: Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınması kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ

30.09.2017 Adalet Bakanlığından: Bu Tarifenin amacı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ

30.09.2017 Adalet Bakanlığından: Bu Tarifenin amacı, Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok