Bakanlar Kurulu Kararı Kategorisi için arşiv

(2013/4617) 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN GEÇİCİ 20 NCİ MADDESİ KAPSAMINDAKİ BANKALAR, SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ, TİCARET ODALARI, BORSALAR VEYA BUNLARIN TEŞKİL ETTİKLERİ BİRLİKLER PERSONELİ İÇİN KURULMUŞ BULUNAN SANDIKLARIN İŞTİRAKÇİLERİ İLE AYLIK VEYA GELİR BAĞLANMIŞ OLANLAR İLE BUNLARIN HAK SAHİPLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVREDİLMESİNE İLİŞKİN SÜRENİN BİR YIL UZATILMASI HAKKINDA KARAR

03.05.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesine ilişkin sürenin bir yıl uzatılması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 29/3/2013 tarihli ve 387 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2013/4635) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

30.04.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 22/4/2013 tarihli ve 28589 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2013/4552) 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE YER ALAN TEVKİFAT NİSPETLERİ VE VERGİ KESİNTİSİ ORANLARI HAKKINDAKİ 2009/14592, 2009/14593 VE 2009/14594 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

27.04.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bazı maddelerinde yer alan tevkifat nispetleri ve vergi kesintisi oranları hakkındaki 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 4/4/2013 tarihli ve 433 sayılı yazısı üzerine, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2013/4425) BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

26.04.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 23/1/2013 tarihli ve 1394847 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 4/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2013/4458) TARIM SİGORTALARI HAVUZUNA DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HASAR FAZLASI DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR

26.04.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 15 inci ve 16 ncı maddelerine istinaden Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planına göre; Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 1/1/2013-31/12/2015 tarihleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin her bir yıl itibarıyla hasar prim oranı;

Yorum yok

(2013/4513) TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN VAKIFLARIN TESCİL VE İLANI HAKKINDA TÜZÜK

26.04.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu Tüzüğün amacı; 22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıfların tescil tarzı, tescilin kimler tarafından yaptırılacağı, sicillerinin ne suretle tutulacağı, Resmî Gazete’de yapılacak ilanın içeriği ve hangi şekilde yapılacağı konularını düzenlemektir.

Yorum yok

(2013/4478) TİCARET SİCİLİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

26.04.2013 Bakanlar Kururlu Kararı: 2/2/1957 tarih ve 4/8604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

(2013/4463) 2013 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLIŞKIN KARAR

08.04.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı organizmalara karşı karantina önlemi olarak tavsiye edilen alternatif uygulamaları desteklemek, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanmış olup, süt fiyat düzenlemesi desteğinde en az iki yıl, araştırma-geliştirme projelerinde beş yıl olmak üzere, 2013 yılında uygulanacak tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsar.

Yorum yok

(2013/4409) TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE ESNAF VE SANATKÂRLARA KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KARAR

08.04.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, önceki yıllarda alınan Bakanlar Kurulu kararlarıyla Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Banka) Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2013 yılına devreden krediler ile 1/1/2013-31/12/2013 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK’lar kefaletiyle veya ESKKK’ların kefaleti olmaksızın Bankaca doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak kredilere, 1/1/2013-31/12/2013 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçerli olmak üzere, 3 üncü maddede belirlenen faiz indirim oranı uygulanır.

Yorum yok

(2013/4485) KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

08.04.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinin ilk cümlesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2013/4344) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR İLE YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR KARAR

17.03.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 16/1/2013 tarihli ve 447 sayılı yazısı üzerine, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2013/4401) 6292 SAYILI ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN UYARINCA YAPILACAK SATIŞ VE İADE İŞLEMLERİNDE FİİLEN GÖREVLENDİRİLENLERE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KARAR

13.03.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu Karar, Maliye Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde fiilen görevlendirilenlere ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Yorum yok

(2013/4311) ORTAKLIKLARIN DENETİMİNE DAİR TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

12.03.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır. Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yorum yok

(2013/4385) 2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

28.02.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2013/4345) MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

24.02.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) Sayılı Listenin 3 üncü sırasına, “2 no.lu faslında yer alan mallar” ibaresinden sonra gelmek üzere, “(02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar hariç)” ibaresi eklenmiş, Aynı Kararın eki (II) Sayılı Listenin “A) GIDA MADDELERİ” başlıklı bölümünün 1 inci sırasının mülga (b) bendi yeniden düzenlenmiştir.

Yorum yok