Bakanlar Kurulu Kararı Kategorisi için arşiv

(2013/5409) 6772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE 2013 YILINDA VERİLECEK İLAVE TEDİYELERİN SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

09.10.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2013 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 10/10/2013, diğer yarısının 24/12/2013 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığının 25/9/2013 tarihli ve 8554 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2013/5363) ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ PARSELLERİN TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ OLARAK TAHSİSİNE İLİŞKİN SÜRENİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR

21.09.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Organize sanayi bölgelerindeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisine ilişkin sürenin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 18/3/2013 tarihli ve 999 sayılı yazısı üzerine, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2013/5265) ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGELİ İŞLETMELERE ELEKTRİK ENERJİSİ DESTEĞİ HAKKINDA KARAR

06.09.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 13/6/2013 tarihli ve 8626 sayılı yazısı üzerine, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Kanunun 16 ncı, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Kanunun 17 nci, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2013/5217) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARAR

31.08.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/6/2013 tarihli ve 5838 sayılı yazısı üzerine, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2013/5216) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARAR

31.08.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/6/2013 tarihli ve 5838 sayılı yazısı üzerine, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2013/5215) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARAR

31.08.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/6/2013 tarihli ve 5838 sayılı yazısı üzerine, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2013/5080) 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERLE İLGİLİ 12/1/1995 TARİHLİ VE 95/6430 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

(2013/5080) 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERLE İLGİLİ 12/1/1995 TARİHLİ VE 95/6430 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

06.08.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nüfusu 30.000’den az olan yerler” ibaresinden sonra gelmek üzere, “ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında büyükşehir belediyesi kurulan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerler” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

(2013/5174) 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 85 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN BİLDİRİM VE BEYAN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR

31.07.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bildirim ve beyan süresi, 31/10/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Yorum yok

(2013/5148) TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ TARAFINDAN SAĞLANAN KREDİ, GARANTİ VE SİGORTA DESTEKLERİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

31.07.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: “Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Tarafından Sağlanan Kredi, Garanti ve Sigorta Destekleri Hakkında Karar”ın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2013/5131) 2013 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

30.07.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 12/7/2013 tarihli ve 11406 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2013/4966) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 81 İNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASI UYARINCA, SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ALT SINIRI ÜZERİNDEN UYGULANACAK İLAVE PUAN, İLAVE PUAN UYGULANACAK İLLER VE UYGULAMA SÜRESİ HAKKINDA KARAR

14.07.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu Kararın amacı; sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen ekli listelerdeki yerlerde sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulanmak suretiyle üretim ve istihdam imkânlarını artırmaktır.

Yorum yok

(2013/5050) 631 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 14 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDAKİ PERSONELİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINA İLİŞKİN KARAR İLE BAZI BAKANLAR KURULU KARARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

13.07.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin Karar ile bazı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapılmasına dair ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 4/7/2013 tarihli ve 6139 sayılı yazısı üzerine, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 92 nci maddesi ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2013/4962) KANUNİ VEYA İŞ MERKEZİ MALDİVLER’DE OLUP ULUSLARARASI HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI YAPAN DAR MÜKELLEF KURUMLARIN TÜRKİYE’DE ELDE ETTİKLERİ HAVA TAŞIMACILIK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLME ESASLARI HAKKINDA KARAR

30.06.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan ve hava taşımacılığı faaliyeti ile iştigal eden kurumların yolcu, yük ve bagaj taşımacılığı dolayısıyla Maldivler’de elde ettiği kazançlarının 18/7/2011 tarihinden itibaren Maldivler’de gelir üzerinden alınan veya alınacak olan her türlü vergiden istisna edilmesi şartıyla kanuni veya iş merkezi Maldivler’de bulunan kurumların benzer nitelikteki kazançları Türkiye’de aşağıdaki şekilde vergilendirilir:

Yorum yok

(2013/4895) ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

27.06.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri, 8 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmiş ve aynı maddenin mevcut üçüncü fıkrasında yer alan “ikinci fıkrasında” ibaresi “üçüncü fıkrasında” şeklinde değiştirilmiş…

Yorum yok

(2013/4763) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

30.05.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin l/B/6 sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok