Bakanlar Kurulu Kararı Kategorisi için arşiv

(2014/5885) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ

16.03.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 25/11/2013 tarihli ve 3928 sayılı yazısı üzerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 91 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2014/5973) BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

14.03.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/1/2014 tarihli ve 34 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2014/5896) 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARIYLA TESPİTİNE İLİŞKİN KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR

18.02.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/2/2014 tarihli ve 13844 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 96 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2014/5883) GÜN IŞIĞINDAN DAHA FAZLA YARARLANMAK AMACIYLA BÜTÜN YURTTA SAATLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KARAR

16.02.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta saatlerin; – 31 Mart 2014 Pazartesi günü saat 03.00’ten itibaren bir saat ileri alınması, – 26 Ekim 2014 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bir saat geri alınması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 13/1/2014 tarihli ve 9 sayılı yazısı üzerine, 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2014/5859) BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİ İLE VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

09.02.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 14/1/2014 tarihli ve 2694 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2013/5733) 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 46 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ UYARINCA YURTDIŞI YER DEĞİŞTİRME GİDERİNİN MESAFEYE GÖRE DEĞİŞEN KISMININ HESAPLANMASINDA ESAS ALINAN CETVELLERDE DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KARAR

26.01.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: 6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yurtdışı yer değiştirme giderinin mesafeye göre değişen kısmının hesaplanmasında esas alınan cetvellere, ekli cetvellerin ilave edilmesi; Maliye Bakanlığının 15/11/2013 tarihli ve 10094 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 47 nci maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/12/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2014/5799) RESMİ İLAN FİYATLARININ TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR

17.01.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Resmi ilan fiyatlarının ekli tarifede gösterildiği şekilde tespit edilmesi ile 14/1/2013 tarihli ve 2013/4211 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun teklifi üzerine, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2013/5761) BAZI MALLARA UYGULANAN VERGİ VE FONLARA İLİŞKİN ORAN VE TUTARLARIN YENİDEN TESPİT EDİLMESİNE DAİR KARAR

01.01.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu kararın amacı; Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarları ile bazı mallara uygulanan tütün fonu tutarlarının tespit edilmesidir.

Yorum yok

(2013/5585) 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARIYLA TESPİTİ HAKKINDA KARAR

18.12.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/10/2013 tarihli ve 99842 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 96 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/10/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2013/5625) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM FAALİYETİ GÖSTEREN TESİSLER İÇİN UYGULANACAK FİYAT VE SÜRELER İLE YERLİ KATKI İLAVESİNE İLİŞKİN KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR

05.12.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: 1/1/2016 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar işletmeye girecek olan Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Destekleme Mekanizmasına tabi YEK Belgeli üretim lisansı sahipleri için 5346 sayılı Kanuna ekli I sayılı Cetvelde yer alan fiyatlar, on yıl süreyle uygulanır.

Yorum yok

(2013/5595) MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR İLE BAZI KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

01.12.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 2/9/2013 tarihli ve 82376 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2013/5503) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ 2014 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ TESPİTİ HAKKINDA KARAR

08.11.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu Kararın amacı, 2014 yılında kamu işletmelerinin ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak suretiyle işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve kendi değerlerini azami düzeye çıkartmalarını sağlayacak strateji ve yöntemleri belirlemektir.

Yorum yok

(2013/5473) TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNİN DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU KAYNAKLI KREDİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KARAR

08.11.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu Kararın amacı; Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin (Birlik) 1/5/2000 tarihinden sonra Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklarından kullandıkları ve bakiyesi bulunan kredi borçlarının 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

(2013/5371) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

08.11.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 20/8/2013 tarihli ve 15215 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2013/5374) KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

12.10.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 3/9/2013 tarihli ve 14164 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok