Bakanlar Kurulu Kararı Kategorisi için arşiv

(2014/7002) İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

26.11.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5.maddesi değiştirilmiş, aynı yönetmeliğe geçici madde eklenmiştir.

Yorum yok

(2014/6889) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

18.10.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 96 ncı maddesine fıkralar eklenmiştir.

Yorum yok

(2014/6852) VADELİ İTHALATTA KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ HAKKINDA KARAR

16.10.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Vadeli ithalatta fon kesintilerinin takip ve tahsili münhasıran gümrük idarelerince yapılır. Fon kesintisi, gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihteki gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak hesaplanır.

Yorum yok

(2014/6849) TARIMSAL ÜRÜNLERİN 5300 SAYILI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK KANUNU ÇERÇEVESİNDE LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLMESİ HALİNDE KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

16.10.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu karar üreticilerin sağlıklı ve sigrotalı depo imkanına kavuşmasını ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmamasını piyasada arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarının sağlanmasını tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etmeksizin talep edilen miktar tür ve kalitedeki ürüne istenen zamanda kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmelerini amaçlayan lisanslı depoculuk sisteminin desteklenmesine ilişkin hususları kapsar.

Yorum yok

(2014/6722) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

26.08.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 2 nci maddesi değiştirilmiştir ve geçici madde eklenmiştir.

Yorum yok

(2014/6706) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

18.08.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar ın bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2014/6588) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

06.08.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 15, 17 ve 24 üncü maddelerine eklemeler yapılmıştır.

Yorum yok

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

23.07.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: 7/7583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

(2014/6400) 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA AR-GE MERKEZLERİNDE İSTİHDAM EDİLEBİLECEK AR-GE PERSONELİ SAYISININ TESPİTİNE DAİR KARAR

18.06.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek Ar-Ge personeli sayısının tespitine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 6/5/2014 tarihli ve 3103 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2014/6381) AKLAMA SUÇU İNCELEMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK, SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK VE MALÎ SUÇLARLA MÜCADELE KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

10.06.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/4/2014 tarihli ve 5726 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2014/6162) İŞKOLLARI TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK

22.05.2014 Tüzük: Ekli “İşkolları Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 13/1/2014 tarihli ve 628 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 26/3/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2014/6058) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

09.05.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması 27/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2014/6042) 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN GEÇİCİ 20 NCİ MADDESİ KAPSAMINDAKİ BANKALAR, SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, BORSALAR VEYA BUNLARIN TEŞKİL ETTİKLERİ BİRLİKLER PERSONELİ İÇİN KURULMUŞ BULUNAN SANDIKLARIN İŞTİRAKÇİLERİ İLE AYLIK VEYA GELİR BAĞLANMIŞ OLANLAR İLE BUNLARIN HAK SAHİPLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVREDİLMESİNE İLİŞKİN SÜRENİN BİR YIL UZATILMASI HAKKINDA KARAR

30.04.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesine ilişkin sürenin bir yıl uzatılması;

Yorum yok

(2014/6197) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

18.04.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Dahilde İşleme Rejimi Kararının 3 üncü maddesine tanım eklenmiş, bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok