Bakanlar Kurulu Kararı Kategorisi için arşiv

(2012/3305) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

19.06.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu Kararın amacı; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

(2012/3235) 8/2/2002 TARİHLİ VE 2002/3729 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

13.06.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 2 – Kapsama dahil tüm personel için 2012 yılının birinci altı aylık dönemindeki” ortalama ücret toplamı üst sınırı” 6.745 TL olarak tespit edilmiştir.”

Yorum yok

(2012/3188) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

01.06.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Ekli tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz. Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.”

Yorum yok

(2012/3172) 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTENİN (A) VE (B) CETVELLERİNDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN KARAR

18.05.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/4/2012 tarihli ve 469 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2012/3141) 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİ İLE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 15 İNCİ VE 30 UNCU MADDELERİNDE YER ALAN BAZI TEVKİFAT NİSPETLERİ HAKKINDAKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

18.05.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı tevkifat nispetleri hakkındaki 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/4/2012 tarihli ve 467 sayılı yazısı üzerine, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/4/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2012/3139) BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İLE İLGİLİ KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR

07.05.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı Listenin (A) Cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Yorum yok

(2012/3106) 2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

07.05.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanmış olup, 2012 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsar.

Yorum yok

(2012/3025) TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

06.05.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2012/3021) FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN ÇOĞALTILMASINA YARAYAN TEKNİK CİHAZLAR İLE BOŞ TAŞIYICI MATERYALLERİN İMALAT VEYA İTHALATINDA YAPILACAK KESİNTİ ORANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

06.05.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerini çoğaltmaya yarayan teknik cihazların imalat veya ithalat bedelleri üzerinden yapılacak kesinti oranları ekli listede gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

Yorum yok

2011 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

04.05.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye ve hayvanları Koyun-Keçi Kayıt Sistemine (KKKS) kayıtlı yetiştiricilere damızlık anaç hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

Yorum yok

(2012/2995) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

04.05.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Dahilde İşleme Rejimi Kararının 9/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu; Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu müsteşar yardımcısının başkanlığında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından genel müdür seviyesinde birer temsilci ve Ekonomi Bakanlığı İhracat, İthalat, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye genel müdürleri ile Gelir İdaresi Başkanlığından bir başkan yardımcısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir başkan yardımcısı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinden bir başkan vekilinden teşekkül eder.”

Yorum yok

MENKUL KIYMETLER BORSALARINDA ÜYELİĞE VE KOTASYONA İLİŞKİN YÖNETMELİK

26.04.2012 Yönetmelik: Bu Yönetmeliğin amacı; 3/10/1983 tarihli ve 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre kurulan menkul kıymetler borsalarına üye olabilmek için aranan şart ve nitelikler, üyelerin bulunabilecekleri borsa faaliyet türleri ve bu faaliyetler sırasında uyacakları kurallar ile sermaye piyasası araçlarının borsa kotuna alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

(2012/2971) TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULUNUN ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

13.04.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorum yok

(2012/2760) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİRE KARAR

25.03.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik miktarları ekli cetvelde gösterilmiştir.

Yorum yok

(2012/2901) 5/3/2012 TARİHLİ VE 2012/2901 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

25.03.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli (I) sayılı liste ve krokilerde sınırları belirlenen alanlar turizm merkezi olarak tespit ve ilan olunmuştur.

Yorum yok