Bakanlar Kurulu Kararı Kategorisi için arşiv

(2012/3839) 2013 YILI PROGRAMI İLE 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR KARAR

18.10.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Yüksek Planlama Kurulunun 4/10/2012 tarihli ve 2012/21 sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu’na sunulan ekli “2013 Yılı Programı” ile “2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın kabulü; 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2012/3802) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

13.10.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 1/10/2012 tarihli ve 66939 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2012/3803) 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR

(2012/3803) 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR

13.10.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu Kararın amacı, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin esasların belirlenmesidir.

Yorum yok

(2012/3793) ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)’IN KABUL EDİLMESİ HAKKINDA KARAR

09.10.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli Program (2013-2015)”ın kabul edilmesi; adı geçen Bakanlığın 6/9/2012 tarihli ve 5207 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2012/3792) 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LISTENIN (B) CETVELINDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İLE İLGİLİ KARAR

09.10.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/10/2012 tarihli ve 103112 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci ve 12 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2012/3693) MERKEZDE GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİNİN TESBİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

6.10.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: “Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar”da değişiklik yapılmasına dair ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2/8/2012 tarihli ve 11114 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Kanunun 99 uncu ve 100 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2012/3735) BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETIM VERGISI ORAN VE TUTARLARI ILE TAPU HARÇLARI ORANLARININ BELIRLENMESI HAKKINDA KARAR

22.09.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu kararın amacı; Özel Tüketim Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan bazı mallarda uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarlarının yeniden tespiti ile Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden alınan tapu harçlarının yeniden belirlenmesidir.

Yorum yok

(2012/3594) MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

12.09.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listeye aşağıdaki sıra eklenmiştir. “18- Kur’an-ı Kerim (Kur’an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur’an cüz, sûre, ayet ve/veya meallerini içeren kitaplar dâhil) ile Tevrat, Zebur ve İncil kitapları.”

Yorum yok

(2012/3587) 2012 YILI YATIRIM PROGRAMININ DÜZELTİLMESİ HAKKINDA KARAR

10.09.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: 2012 Yılı Yatırım Programının ekte belirtildiği şekilde düzeltilmesi; Yüksek Planlama Kurulunun 30/7/2012 tarihli ve 2012/13 sayılı Raporu üzerine, 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2012/3682) EĞİTİM ÖĞRETİM TESİSLERİNİN KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILMASI İLE TESİSLERDEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMET ALANLARI DIŞINDAKİ HİZMET VE ALANLARIN İŞLETİLMESİ KARŞILIĞINDA YENİLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

08.09.2012 Yönetmelik: Ekli “Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2012/3571) 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI TEVKİFAT NİSPETLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

06.09.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/8/2012 tarihli ve 883 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2012/3576) 6772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE 2012 YILINDA VERİLECEK İLAVE TEDİYE TARİHLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

16.08.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2012 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 17/8/2012, diğer yarısının 23/10/2012 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığının 9/8/2012 tarihli ve 8734 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2012/3378) 631 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ PERSONELİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINA İLİŞKİN KARAR

10.07.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 2 – Kapsama dahil tüm personel için 2012 yılının ikinci altı aylık dönemindeki “ortalama ücret toplamı üst sınırı” 7.015 TL olarak tespit edilmiştir.”

Yorum yok

(2012/3152) KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

08.07.2012 Yönetmelik: Bu Yönetmeliğin amacı; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun hizmet birimlerinin kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Yorum yok

(2012/3322) 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94 ÜNCÜ MADDESİ İLE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 15 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN BAZI TEVKİFAT NİSPETLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPIMSINA DAİR KARAR

30.06.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine aşağıdaki bent eklenmiş, (10) numaralı bendinin (a) alt bendi ile (13) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “c) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20,”

Yorum yok