Bakanlar Kurulu Kararı Kategorisi için arşiv

(2012/4133) MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARI VE KATILMA HESAPLARI KÂR VE ZARARA KATILMA ORANLARI İLE ÖZEL CARİ HESAPLAR DAHİL BU İŞLEMLERDE SAĞLANACAK DİĞER MENFAATLER HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

(2012/4133) MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARI VE KATILMA HESAPLARI KÂR VE ZARARA KATILMA ORANLARI İLE ÖZEL CARİ HESAPLAR DAHİL BU İŞLEMLERDE SAĞLANACAK DİĞER MENFAATLER HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

01.01.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Mevduat ve kredi faiz oranları ve katılma hesapları kar ve zarara katılma oranları ile özel cari hesaplar dahil bu işlemlerde sağlanacak diğer menfaatler hakkında kararın 7 nci maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2012/4116) BAZI VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN TEVKİFAT NİSPETLERİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ ORANLARI İLE BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANAN ÇEŞİTLİ VERGİ, FON VE KESİNTİLERE İLİŞKİN ORAN VE TUTARLARIN TESPİT EDİLMESİNE DAİR KARAR

01.01.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu kararın amacı; Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesine göe yapılan bazı tevkifat nispetlerinin, damga vergisi ve harç oranları ile maktu tutarlarının, bina, arsa ve arazi vergisi matrahları ve asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranının, bazı mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının, özel tüketim vergisi kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarları ile bazı mallara uygulanacak tütün fonu tutarlarının ve kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi oranlarının tespit edilmesidir.

Yorum yok

(2012/4074) İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ HAKKINDA KARAR

30.12.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ve 16/12/2011 tarihli ve 2011/2571 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 20/12/2012 tarihli ve 25602 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2012/4095) KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

30.12.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Kredi garanti kurumlarına sağlanacak hazine desteğine ilişkin usul ve esaslar hakkında kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “yenileyecekleri veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “hazine destekli kefalet sistemi kapsamda sağlanan kredilerden” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

(2012/4026) 2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

20.12.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2012/3947) TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

13.12.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “g) Ticari veya mesleki amaç taşıyan finansal kiralamaya ilişkin bedeller döviz üzerinden ya da dövize endeksli olarak belirlenebilir.”

Yorum yok

(2012/3986) İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

06.12.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 2 – Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde güzellik salonlarında bulunan epilasyon ve depilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik özellikler sorumlu müdür tarafından yetkili idareye ve valilik aracılığıyla il sağlık müdürlüğüne bildirilir.”

Yorum yok

(2012/3946) 3996 SAYILI BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

05.12.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Kararın 7 nci ve 44 üncü maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2012/3903) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

04.12.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Dahilde İşleme Rejimi Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı Kararın 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.Aynı Kararın 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Yorum yok

(2012/3851) KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARAR

25.11.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu Esasların amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendinde yer alan istisna kapsamında, finansmanının tamamı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından karşılanacak ve sonuçlarından ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları veya kamuoyunun faydalanacağı her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerine yönelik hizmet alımlarında geçerli esasları belirlemektir.

Yorum yok

(2012/3832) TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

08.11.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “savunma ve güvenlik amaçlı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

(2012/3834) KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

04.11.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 23/8/2012 tarihli ve 790 sayılı yazısı üzerine, 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2012/3878) BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRAÇ LİMİTLERİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

03.11.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Borçlanma Araçlarının İhraç Limitlerine Dair Kararın 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(3) 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetleri yapmak üzere kurulmuş olan görevli şirketler tarafından ilgili proje ya da işin finansmanını veyahut yeniden finansmanını (refinansman) sağlamak amacıyla yurt dışında satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarında limit uygulanmaz.”

Yorum yok

(2012/3846) 6292 SAYILI ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUNUN 6 NCI MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR

24.10.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 18/10/2012 tarihli ve 27838 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

2013 YILI PROGRAMI (18/10/2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de Yayımlanan 4/10/2012 Tarihli ve 2012/3839 Sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2013 Yılı Programı)

23.10.2012 2013-2015 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda yer alan temel amaç ve makroekonomik öncelikler çerçevesinde; özellikle gelişmiş ülkeler kaynaklı olmak üzere küresel ekonomide devam eden sorunlara, belirsizlik ve risklere rağmen büyüme sürecinin devam ettirilmesi, istihdam artışının sürdürülmesi, kamu mali dengelerinin iyileştirilmesi, cari işlemler açığında kaydedilen düşme eğiliminin sürdürülmesi, yurtiçi tasarrufların artırılması, enflasyonla mücadeleye devam edilmesi ve finansal istikrarın korunması 2013 Yılı Programının temel makroekonomik amaçlarıdır.

Yorum yok