Ocak, 2018 için arşiv

HARCIRAH KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:41)

13.01.2018 Maliye Bakanlığından: Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla, Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)’nde yapılan açıklamalara ilave olarak hazırlanmıştır.

Yorum yok

TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT:2003/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2017/9)

13.01.2018 Ekonomi Bakanlığından: Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğin (İhracat 2003/3) başlığı “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ” olarak değiştirilmiş ve bazı diğer maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Yorum yok

3568 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İMZALANAN HİZMET SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

10.01.2018 Türmob: Damga Vergisi Kanunu düzenlemelerine göre vergiyi doğuran olay, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtların imzalanması veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenmesi ile gerçekleşmekte olup 3568 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen hizmet sözleşmelerinin birden fazla yılı kapsayacak şekilde düzenlenmesi durumunda, damga vergisi matrahını yıl sayısının sözleşmedeki bir yıllık tutarla çarpılması sonucunda bulunacak tutar oluşturmaktadır. Yıllık olarak düzenlenen hizmet sözleşmesinin izleyen yıllarda kendiliğinden uzaması ve ayrıca bir sözleşme düzenlenerek imzalanmaması veya şerh konulmaması durumunda ise damga vergisi hesaplanmamaktadır.

Yorum yok

(2017/11106) ADAY ÇIRAK VE ÇIRAKLAR İLE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN, STAJ VEYA TAMAMLAYICI EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNE YAPILAN DEVLET KATKISI ÖDEMELERİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

09.01.2018 Bakanlar Kurulu Kararı: Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin süresinin uzatılması hakkındaki 2017/10834 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ TEBLİĞİ (VII-128.9)

05.01.2018 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, 2 nci maddede sayılan Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların bilgi sistemlerinin yönetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

BİLGİ SİSTEMLERİ BAĞIMSIZ DENETİM TEBLİĞİ (III-62.2)

05.01.2018 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, 2 nci maddede sayılan Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların bilgi sistemlerinin bağımsız denetimi ile bu faaliyette bulunacak bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesine ve denetim sonuçlarının raporlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

2018 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

05.01.2017 Adalet Bakanlığından: Bu Tarife Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca uzlaştırmacılara ödenecek meblağı kapsar.

Yorum yok

ESNAF VE SANATKÂRLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

04.01.2018 Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğe geçici madde eklenmiştir.

Yorum yok

MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMELERDE UYGULANACAK TEMERRÜT FAİZ ORANI VE ALACAĞIN TAHSİLİ MASRAFLARI İÇİN TALEP EDİLEBİLECEK ASGARİ GİDERİM TUTARINA İLİŞKİN KARAR

01.01.2018 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 10,75, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 185,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Yorum yok

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:1)

01.01.2018 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin bazı bölümleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

2017/11176 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 82 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN SÜRENİN UZATILMASI İLE BAZI MALLARA UYGULANACAK TÜTÜN FONU TUTARLARI, KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ ORANLARI VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARININ TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR

01.01.2018 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu Kararın amacı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 82 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürenin uzatılması ile bazı mallara uygulanacak tütün fonu tutarları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranları ve özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının tespit edilmesidir.

Yorum yok