Ağustos, 2016 için arşiv

(6740) BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

25.08.2016 Kanun: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa aşağıdaki ek madde ve geçici madde eklenmiştir.

Yorum yok

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

25.08.2016 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:68)

25.08.2016 Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Emlak vergisine esas olmak üzere 2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Yorum yok

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

25.08.2016 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25.08.2016 Sağlık Bakanlığından: Özel Hastaneler Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)

23.08.2016 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yorum yok

GENELGE 2016-18 (kurum alacaklarının 6736 sayılı kanun uyarınca yapılandırılması)

22.08.2016 Sosyal Güvenlik Kurumu: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Anılan Kanun ile Kurumumuzun birikmiş alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmiş olup ayrıca, 6183 sayılı Kanun ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 60 ıncı madde kapsamındaki yapılandırma işlemlerine ilişkin bazı yeni düzenlenmeler yapılmış bulunmaktadır.

Yorum yok

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN REHBERİ

19.08.2016 Vergi Rehberi: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun, 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yorum yok

(6736) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN MEVZUAT

19.08.2016 (6736) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Mevzuat

Yorum yok

(6736) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

19.08.2016 Kanun: Bu Kanun, bazı varlıkların millî ekonomiye kazandırılmasına ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri de kapsar.

Yorum yok

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT:2010/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2016/7)

14.08.2016 Ekonomi Bakanlığından: Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat: 2010/9)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

(6735) ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU

13.08.2016 Kanun: Bu Kanunun amacı; uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenlemektir.

Yorum yok

AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

12.08.2016 Türkiye İş Kurumundan: Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Yorum yok

(2016/9094) TASARIM FAALİYETİ ALANLARI HAKKINDA KARAR

11.08.2016 Bakanlar Kurulu: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)’na göre aşağıda belirtilen alanlarda, katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü tasarım faaliyeti olarak dikkate alınır.

Yorum yok

(2016/9093) AR-GE MERKEZLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK AR-GE PERSONELİ SAYISININ TESPİTİ HAKKINDA KARAR

11.08.2016 Bakanlar Kurulu: 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı on beş olarak belirlenmiştir. Söz konusu sayı, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)’na göre aşağıda belirtilen sınıflarda yer alan sektörler için otuz olarak uygulanır.

Yorum yok

  • Sayfa 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >