Temmuz, 2016 için arşiv

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

30.07.2016 TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: 30-31 Temmuz 2016 tarihlerinde yapılacağı duyurulan 2016/2 dönemi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, 27-28 Ağustos 2016 tarihlerinde yapılmak üzere ertelenmiştir.

Yorum yok

2016 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

2016 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

30.07.2016 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi’nin bazı bölümleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ:B SIRA NO:10)

30.7.2016 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğde, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış yatırım veya işletme belgesi bulunan konaklama tesislerinin yatırımcı veya işletmecisi olan gerçek ve tüzel kişilerin Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazları izinsiz kullanımlarından dolayı ödemeleri gereken ecrimisil borçlarından vergi dairelerine intikal etmiş olanların, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesiyle Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna eklenen geçici 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılandırılmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yorum yok

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:372)

30.07.2016 Maliye Bakanlığından: Bu Genel Tebliğin amacı; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesiyle, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna eklenen geçici 19 uncu madde kapsamında, ilgili mevzuatı uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından üzerinde konaklama amaçlı turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki dönemde vadesi gelen ve tahsil edilmesi gereken kira, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesisleri tarafından Hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme sürelerinin bir yıl ertelenmesi ve ertelenen bu alacakların tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Yorum yok

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KAPSAMINDA İŞLEMLERİN ERTELENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

29.07.2016 Maliye Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ve bu suçlarla etkin mücadele edilmesi kapsamında, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da halihazırda devam eden işlemlerin, işleme konu malvarlığının aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması üzerine askıya alınması veya bu işlemlerin gerçekleşmesine izin verilmemesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA VERİLMESİ GEREKEN BELGELERİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

28.07.2016 Sosyal Güvenlik Kurumu: 5510 sayılı Kanun kapsamındaki özel sektör işverenleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının 5510 sayılı Kanun gereğince, 5604 sayılı Kanunun öngördüğü en son 25 Temmuz ve 27 Temmuz tarihlerinde vermek zorunda oldukları…

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:403)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:472)

27.07.2016 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

27.07.2016 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:371)

24.07.2016 Maliye Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan kurum ve kuruluşların Hazineye intikal etmiş sayılan her türlü taşınırlar ile mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı ile tapuda resen Hazine adına tescil edilecek taşınmazlar ile ilgili alınacak tedbirler ile bunlar hakkında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

(6723) DANIŞTAY KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

23.07.2016 Kanun: Danıştay Kanununun, İdari Yargılama Usulü Kanununun, Yargıtay Kanununun, Hâkimler ve Savcılar Kanununun, Türkiye Adalet Akademisi Kanununun, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun, Ceza Muhakemesi Kanununun, Hukuk Muhakemeleri Kanununun bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/83 (beyanname verme süreleri ile vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması)

22.07.2016 Maliye Bakanlığı: 25 Temmuz 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması.

Yorum yok

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

22.07.2016 Adalet Bakanlığından: Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

HAZİRAN/2016 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KDV1 BEYANNAMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA DUYURU

21.07.2016 Maliye Bakanlığı: Haziran/2016 Vergilendirme Dönemi KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları alanına eklenen “Belge Bilgileri-Belge Türü/Sayısı” tablosu yeni bir değerlendirmeye kadar beyannameden kaldırılmıştır.

Yorum yok

GENELGE 2016/16 (Yıllık İzinlerin Kaldırılması)

18.07.2016 Başbakanlıktan: Tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırılmıştır. Söz konusu kamu çalışanlarından halen izinde bulunanlar en kısa sürede görevleri başına döneceklerdir.

Yorum yok

ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARIN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

15.07.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığından: Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

  • Sayfa 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >