Şubat, 2016 için arşiv

YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (II-14.2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-14.2.a)

26 Şubat 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29636 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (II-14.2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-14.2.a) MADDE 1 – 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’in 2 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde [...]

Yorum yok

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

26.02.2016 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, alışveriş merkezlerinin nitelikleri ile açılış, faaliyet ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve alışveriş merkezlerine ilişkin ilke ve kurallar ile alışveriş merkezi maliki ile yönetiminin, yetkili idarelerin ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların alışveriş merkezlerine ilişkin görev ve sorumluluklarını kapsar.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:470)

25.02.2016 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Hazır Beyan Sistemi ile vergi beyannamelerinin hızlı, kolay, ekonomik, güvenilir ve doğru bir şekilde hazırlanarak verilebilmesi ve böylece vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması sağlanarak gönüllü uyum seviyesinin artırılması ile vergi dairelerinde yapılan iş ve işlemlerin basitleştirilerek verimliliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

Yorum yok

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:13)

25.02.2016 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğin amacı, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmeciler tarafından, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformundan, kablo ortamından ve kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcıları üzerinden bedel karşılığı iletilmesine yönelik, ödemeli yayıncılık hizmetlerinde özel iletişim vergisi (ÖİV) uygulamasına ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.

Yorum yok

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN TEŞEKKÜLÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

25.02.2016 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

23.02.2016 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı, sistemik önemli bankaların belirlenmesine, bu bankaların sistemik önemli banka tamponu olarak bulundurmaları gereken ilave çekirdek sermaye ile tabi olacakları diğer yükümlülüklere ve ilave çekirdek sermaye gereksiniminin karşılanamaması halinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

20.02.2016 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin bazı satırları değiştirilmiştir.

Yorum yok

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

15.02.2016 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

6661 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

Sosyal Güvenlik Kurumu: Asgari ücret desteğinden yalnızca uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olarak çalıştırılan sigortalılar için yararlanmak mümkündür.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:459)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:469)

12.02.2016 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (e) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiştir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2016/1)

12.02.2016 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

12.02.2016 Türkiye İş Kurumundan: Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2006-32/32)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

12.02.2016 Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’ndan: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’in 3 üncü maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

GENELGE 2016-4 (asgari ücret desteği)

11.02.2016 Sosyal Güvenlik Kurumu: 6661 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 68 inci madde hükümlerine istinaden kurumca yürütülecek işlemler açıklanmıştır.

Yorum yok

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:5)

11.02.2016 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KDV Genel Uygulama Tebliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

  • Sayfa 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >