Yazdır Yazdır

TAHSİLAT VE ÖDEMELERDE TEVSİKİ ZORUNLU HAD 7.000.-TL YE DÜŞÜRÜLDÜ

İsmail ŞENGÜN

S.M.Mali Müşavir/Bağımsız Denetçi

ismail@ortakmusavir.com

Bilindiği üzere tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 8.000.-TL nin üzerindeki ödeme/tahsilatlarını aracı finansal kurumlar aracılığı ile yapmaları gerekmektedir.

Bu defa 24.12.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 459 sayılı VUK genel tebliği ile bu had 1.1.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7.000.-TL ye düşürülmüştür.

7.000.-TL lik haddin hesabında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

Aynı Günde Aynı Kişi veya Kurumlarla Yapılan İşlemler:

Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının 7.000.-TL yi aşması durumunda, işlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, aştığı işlemden itibaren işleme konu tahsilat ve ödemelerin de aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur.

Örnek: Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş., aynı gün içerisinde (B) Ltd. Şti.’nden sırasıyla 1.000 TL, 3.000 TL, 3.500 TL ve 500 TL tutarında ayrı ayrı mal alımları gerçekleştirmiştir. Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş.’nin (B) Ltd. Şti.’nden aynı günde yaptığı mal alımları toplamı 3.500 TL’lik alımla 7.000 TL’lik haddi aştığından, son iki işleme ait tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmektedir.

Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda (A) A.Ş. ile (B) Ltd. Şti.’ne ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.

Kısım Kısım Yapılan Tahsilat ve Ödemeler:

Tahsilat ve ödemeye konu işlem tutarının tevsik zorunluluğu kapsamında 7.000.-TL yi aşması halinde, bedelin farklı tarihlerde kısım kısım ödenmesinde işlemin toplam tutarı dikkate alınacak ve her bir tahsilat ve ödeme, tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla gerçekleştirilecektir.

Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda serbest meslek erbabı (C) ile (D) A.Ş.’ye ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.

Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler:

Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemeler ile

Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin

finans kuruluşları aracılığıyla yapılması zorunlu değildir.

Ceza Uygulaması

Tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğuna uyulmaması durumunda ilgililere Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar tatbik edilecektir.

_

 

Kategori: Makale