Ocak, 2016 için arşiv

TAHSİL EDEMEDİĞİNİZ ALACAĞIN VERGİSİNİ ÖDEMEYİN…

Makale: Piyasadaki ödeme güçlüğü nedeni ile firmaların alacaklarını tahsil edememeleri, çeklerin karşılıksız çıkması ya da senetlerin protesto edilmesi durumu sık karşımıza çıkıyor.

Yorum yok

DOSYAYA GİRİŞ HAKKININ DÜZENLENMESİNE VE TİCARİ SIRLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO:2010/3) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2016/2)

31.01.2016 Rekabet Kurumu Başkanlığından: Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2010/3) bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2016/1)

29.01.2016 Kamu İhale Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2015 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%5,71) arttırılarak güncellenmesidir.

Yorum yok

GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ /99 (gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerinde bazı bilgi ve belgelerin elektronik ortamda alınması hakkında)

28.01.2016 Maliye Bakanlığı: Gelir ve kurumlar vergisine yönelik iade taleplerinde, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak, Başkanlığımızca hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sisteminin (GEKSİS) kullanılmasına ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR

28.01.2016 Sosyal Güvenlik Kurumu: Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

Yorum yok

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

27.01.2016 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

(6661) ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

27.01.2016 Kanun: Değerli Kağıtlar Kanunu, Elektronik İmza Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ve sair kanunların bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NASIL HESAPLANIR ?

25.01.2016 Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının;

Yorum yok

ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI:2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI:2016/1)

23.01.2016 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ de yer alan “binikiyüz Türk Lirası” ibareleri “binikiyüzdoksan Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

22.01.2016 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

TAHSİLAT VE ÖDEMELERDE TEVSİKİ ZORUNLU HAD 7.000.-TL YE DÜŞÜRÜLDÜ

24.12.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 459 sayılı VUK genel tebliği ile bu had 1.1.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7.000.-TL ye düşürülmüştür.

Yorum yok

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21.Ocak.2016 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

DANIŞTAY BAŞKANLIK KURULUNUN 2016/1 SAYILI KARARI

20.01.2016 Danıştay Başkanlık Kurulundan: Danıştay Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca, Danıştay dava daireleri arasındaki iş bölümünün aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi.

Yorum yok

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ VE İÇSEL SERMAYE YETERLİLİĞİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

20.01.2016 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

BANKALARIN LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI HESAPLAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

20.01.2016 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok