Ekim, 2015 için arşiv

RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.10.2015 Maliye Bakanlığından: Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

2016 YILINA İLİŞKİN İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT:2015/2)

30.10.2015 Ekonomi Bakanlığından: İthalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve talepleri; Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun Bakanlar Kuruluna tanıdığı yetki ve taraf olduğumuz Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Serbest Ticaret ve Tercihli Ticaret Anlaşmaları başta olmak üzere uluslararası yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurularak değerlendirmeye alınır.

Yorum yok

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

30.10.2015 Ekonomi Bakanlığından: İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

30.10.2015 Sosyal Güvenlik Kurumundan: Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN TANITIM VE PAZARLANMASINA İLİŞKİN DESTEK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

27.10.2015 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

27.10.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:3)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:3)

24.10.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğde, bazı il ve ilçelerinde bulunan vergi dairelerince 6111 sayılı Kanuna ve 6552 sayılı Kanuna göre yapılandırılan borçların mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği döneme rastlayan taksitlerin ödeme sürelerine yönelik açıklamalara yer verilmektedir.

Yorum yok

RİSK ÖLÇÜM MODELLERİ İLE PİYASA RİSKİNİN HESAPLANMASINA VE RİSK ÖLÇÜM MODELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

23.10.2015 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bu Tebliğ, bankaların piyasa riskinin hesaplanmasında kullanacakları risk ölçüm modellerine ilişkin standartlar ile risk ölçüm modellerinin değerlendirilmesine ve risk ölçüm modelleri ile piyasa riskinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Yorum yok

FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

23.10.2015 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ (III-59.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-59.1b)

20.10.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nin 11 inci maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARININ VE ULUSAL YETERLİLİKLERİN HAZIRLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

19.10.2015 Mesleki Yeterlilik Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması, yürürlüğe konulması, güncellenmesi ve yürürlükten kaldırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN TANITIM VE PAZARLANMASINA İLİŞKİN DESTEK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.10.2015 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.10.2015 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAV ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

15.10.2015 Mesleki Yeterlilik Kurumundan: Bu Yönetmelik, ulusal yeterlilikler dâhilinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belgelendirme kuruluşlarının başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi; kuruluşların denetlenmesi, yetkilendirilmesi, izlenmesi ile sınav, ölçme, değerlendirme ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Yorum yok

(2015/8113) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

13.10.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması hakkında Kararın 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

  • Sayfa 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >