Eylül, 2015 için arşiv

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ

30.09.2015 Adalet Bakanlığından: Bu Tarifenin amacı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ

30.09.2015 Adalet Bakanlığından: Bu Tarifenin amacı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ

30.09.2015 Adalet Bakanlığından: Bu Tarifenin amacı, Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ

30.09.2015 Adalet Bakanlığından: Bu Tarifenin amacı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

GENELGE 2015/23 (çalışma gücü kaybı ile meslekte kazanma gücü kayıp oranı tespit işlemleri)

29.09.2015 Sosyal Güvenlik Kurumu: Uygulamada karşılaşılan sorunlara, tereddüt edilen hususlara ve e-malüliyet yazılımının kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Yorum yok

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN DUYURU

17.09.2015 Sosyal Güvenlik Kurumu: Özel sektör işverenlerince 2015/Ağustos ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi Kurban Bayramı tatilini izleyen ilk iş günü olan 28/09/2015 tarih saat 23:59′a kadar uzatılmıştır.

Yorum yok

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI KAPSAMINDA ÇALIŞAN SİGORTALILARLA İLGİLİ YAPILACAK BİLDİRİMLER HAKKINDA DUYURU

17.09.2015 Sosyal Güvenlik Kurumu: Hangi iş kolu kodunda tasnif edilmiş işyerlerinin 40 ıncı maddede sayılan işyerleri arasına girdiğinin tespiti yapılarak hangi iş kolu kodunda tescil edilmiş işyerlerinin hangi sürelerdeki fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapabileceği belirlenmiş olup, iş kolu koduna göre seçilebilecek belge türleri tabloda gösterilmiştir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/79 (beyanname ve formların verilme süresinin uzatılması

14.09.2015 Maliye Bakanlığı: 23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 30 Eylül 2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.

Yorum yok

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ:B SIRA NO:8)

09.09.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğde, Artvin ‘e bağlı ilçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal afet nedeniyle Bakanlığımızca mücbir sebep hali ilan edilen bu ilçelerdeki amme borçlularının vergi dairelerine olan borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik açıklamalar yapılmaktadır.

Yorum yok

KOBİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2015-2018) İLE İLGİLİ YÜKSEK PLANLAMA KURULUNUN 21/8/2015 TARİHLİ VE 2015/41 SAYILI KARARI

05.09.2015 Yüksek Planlama Kurulundan: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanan “KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

Yorum yok

GENELGE 2015/22 (6645 sayılı kanunda yer alan kısa vadeli sigorta uygulamaları)

01.09.2015 Sosyal Güvenlik Kurumu: 6645 sayılı Kanunla 6331 ve 5510 sayılı Kanunda yapılan düzenleme sonucunda kısa vadeli sigorta kolları uygulamalarında meydana gelen değişiklikler açıklanmıştır.

Yorum yok

İŞLERİNİZ KÖTÜYE GİDİYORSA BUNLARA DİKKAT EDİN

İŞLERİNİZ KÖTÜYE GİDİYORSA BUNLARA DİKKAT EDİN

01.09.2015 Makale: Genel olarak iflasa sürüklenen şirketlerde sık karşılaşılan durumlar nedeniyle hapis cezası ile yargılanmamak için dikkatli olmakta yarar vardır. İşleri kötüye giden işletmelerin, hukukçu ve mali müşavirlere bu zamanlarda daha fazla ihtiyaçları olacaktır.

Yorum yok