Mayıs, 2015 için arşiv

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2013/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI:2015/3)

30.05.2015 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:2013/15)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

GENELGE 2015/15 (2014-28 sayılı genelgede yapılan değişiklik)

28.05.2015 Sosyal Güvenlik Kurumu: Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemlerine ilişkin 2014/28 sayılı Genelge değiştirilmiştir.

Yorum yok

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

28.05.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.5)

27.05.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarının kuruluşuna ve kurucularına, paylarının halka arzına, pay devirlerine, ortaklarında ve yöneticilerinde aranacak niteliklere, yönetim ilkelerine, faaliyet esaslarına, portföy sınırlamalarına, portföyünde bulunan varlıkların değerlemesine ve saklanmasına, paylarını geri almalarına, kamuyu aydınlatma ve yatırımcıları bilgilendirme yükümlülüklerine, menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkmalarına, kâr payı dağıtımına ve tabi olacakları diğer yükümlülüklere ilişkin ilke ve esasları, … belirlemektir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/9)

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 (Mükerrer) TEBLİĞ Meslekî Yeterlilik Kurumundan: ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/9) MADDE 1 – 5/11/2009 tarihli ve 27397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan ek-1, ek-2, ek-3, ek-4 ve ek-5 ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE [...]

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/8)

26.05.2015 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan; ek-11, ek-12, ek-13, ek-14, ek-15, ek-16, ek-17, ek-18 ve ek-19 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/7)

26.05.2015 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan beş meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO:2015/1)

25.05.2015 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır.

Yorum yok

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR İLE MESLEK MENSUPLARININ BİLDİRİM MECBURİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25.05.2015 Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

22.05.2015 Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

22.05.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok

ANAYASA MAHKEMESİNİN 14/1/2015 TARİHLİ VE E:2014/108, K:2015/8 SAYILI KARARI

21.05.2015 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un 14.maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİN, 14.1.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Yorum yok

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 44

21.05.2015 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kuralların yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

TÜRKİYE TARAFINDAN TANINAN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACATTA DÜZENLENECEK EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ VE FATURA BEYANINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

20.05.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar uyarınca, ikili kümülasyon kapsamında, Türkiye tarafından tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden faydalanan ülkelere Türkiye menşeli eşyanın ihracında düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve fatura beyanlarının kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.05.2015 Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

  • Sayfa 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >