Mart, 2015 için arşiv

GENEL DUYURU (prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 7 Nisan 2015 gün sonuna kadar uzatılmıştır)

31.03.2015 Sosyal Güvenlik Kurumu: Prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 31 Mart 2015 olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 7 Nisan 2015 gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/74 (2014 yılına ilişkin “Kesin Mizan Bildirimi”nin verilme süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması)

31.03.2015 Maliye Bakanlığı: 2014 yılına ilişkin bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için “Kesin Mizan Bildirimi”nin verilme süresi ile “Elektronik Defter” uygulaması kapsamında 31 Mart 2015 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/73 (2014 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması)

31.03.2015 Maliye Bakanlığı: Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, Vergi Usul Kanunundaki yetkiye dayanılarak; 2014 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi ile ödeme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

(2015/7470) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN BAZI BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR

31.03.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 53 üncü maddesinde yer alan başvuru süresi maddede belirtilen sürenin bitiminden itibaren altı ay uzatılmıştır.

Yorum yok

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

30.03.2015 Maliye Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, Başkanlık tarafından oluşturulacak elektronik tebligat altyapısının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/72 (beyanname verilme süresinin uzatılması)

23.03.2015 Maliye Bakanlığı: Şubat 2015 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri, 2014 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ile 2015/Şubat Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması

Yorum yok

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:V, No:135)

20.03.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET ALACAKLILARININ ALACAKLARININ YATIRILACAĞI BANKANIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

20.03.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, tasfiye halinde bulunan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin, bilinen alacaklılarıyla, ulaşılamayan ortaklarının muaccel olan veya hakkında uyuşmazlık bulunmayan alacaklarının, depo edileceği bankayı, depo edilmesi ile banka hesabına yatırılan tutarın hak sahiplerine ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

SGK DUYURUSU (ŞUBAT AYI İÇİNDE İŞYERİNİN VEYA SİGORTALININ NAKLİ)

20.03.2015 Sosyal Güvenlik Kurumu: İşyerinin veya sigortalının nakli nedeniyle Şubat ayı içinde aynı işveren tarafından aynı sigortalı için işyeri sicil numarası farklı iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapılacağı durumlarda, nakil öncesi ve nakil sonrası sürelerdeki prim gün sayısının 30 güne tamamlanması için gerektiğinde eski işyerindeki prim gün sayısına Şubat ayının 29 çektiği yıllarda 1 gün, 28 çektiği yıllarda 2 gün ilave edilecektir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/5)

19.03.2015 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan ek-1, ek-2 ve ek-3 değiştirilmiştir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/4)

19.03.2015 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan ek-4, ek-5, ek-7, ek-8 ve ek-9 değiştirilmiştir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/3)

19.03.2015 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan beş meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2015 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ

19.03.2015 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: “Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği” uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilir.

Yorum yok

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

19.03.2015 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2015 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dâhil belirlenerek gösterilmiştir.

Yorum yok

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

18.03.2015 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

  • Sayfa 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >