Şubat, 2015 için arşiv

TİCARET ŞİRKETLERİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARI DIŞINDA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK KURULLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

28.02.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğin bazı maddeleri değişitirilmiştir.

Yorum yok

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

28.02.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.02.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

27.02.2015 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili alanlarda yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması ile bu faaliyetlerin yürütülmesinde görevlendirilecek uzmanların vasıfları ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.1.a)

27.02.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Pay Tebliği (VII-128.1)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-26.1.a)

27.02.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

BİRLEŞME VE BÖLÜNME TEBLİĞİ (II-23.2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-23.2.a)

27.02.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİ (II-23.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-23.1.a)

27.02.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

27.02.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Yönetmeliğin amacı, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulan Yatırımcı Tazmin Merkezinin yönetimi ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ/21 (Damga Vergisi Beyannamesinin süresinin uzatılması)

23.02.2015 Maliye Bakanlığı: Ocak 2015 dönemine ait Damga Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/71 (Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Süresinin Uzatılması)

23.02.2015 Maliye Bakanlığı: Ocak 2015 dönemine ait aylık Muhtasar beyannameler ile Ocak 2015 dönemine ait aylık Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO:2015/2

20.02.2015 Maliye Bakanlığı: 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin tahakkuk eden vergileri 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilebilecektir.

Yorum yok

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN 12/2/2015 TARİHLİ VE 75935942-050.01.04–[01/2] SAYILI KARARI

20.02.2015 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esasların bazı maddelerinde yeralan hadler değiştirilmiştir.

Yorum yok

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

19.02.2015 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinin yer aldığı Ek-1 listesinde yer alan bazı kodların tehlike sınıfı değiştirilmiştir.

Yorum yok

(6592) MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

18.02.2015 Kanun: 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “III – Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları” başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok