Ocak, 2015 için arşiv

(2015/7205) MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

31.01.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:288)

31.01.2015 Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Kanununun 54 üncü maddesinde yer alan, zirai kazancın gerçek usulde tespiti bakımından bir takvim yılı içinde dikkate alınacak zirai işletme büyüklüğü ölçülerini aşmayan ancak kamyon gibi araçlara sahip olan çiftçilerin mükellefiyet durumlarına ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:445)

31.01.2015 Maliye Bakanlığından: Borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince 2014 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.

Yorum yok

TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN KESİNTİ YAPILMAK SURETİYLE TAHSİL EDİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

31.01.2015 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ

31.01.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.01.2015 Sağlık Bakanlığından: Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

İÇ DENETÇİ ADAYLARI BELİRLEME, EĞİTİM VE SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.01.2015 Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2014/7057) İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.01.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: 2006/10654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2015/1)

29.01.2015 Kamu İhale Kurumundan: 1/2/2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler 2014 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı (% 6,36) esas alınarak güncellenmiş olup, Kanunun ilgili maddeleri bazında belirtilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO:3)

29.01.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğ ile karayoluyla uluslararası taşımacılıkta gümrük kontrollerinin etkinliğinin artırılması ile güvenli taşımacılık yapılabilmesine yönelik olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının konaklama yapabileceği konaklama yerlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yorum yok

(6585) PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

29.01.2015 Kanun: Bu Kanunun amacı; perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması, perakende işletmelerin dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmesinin sağlanması ve perakende işletmelerin faaliyetleri ile bunların birbirleri, üretici ve tedarikçilerle ilişkilerinin düzenlenmesidir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 96)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:124)

28.01.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan tabloya “Aksaray Gümrük Müdürlüğü” eklenmiştir.

Yorum yok

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/43)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/5)

28.01.2015 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

GENELGE-2015/4 (Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar)

27.01.2015 Sosyal Güvenlik Kurumu: 1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında 16 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, idari para cezalarında, geçici iş görmezlik ödeneklerinde, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar gösterilmiştir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/1)

25.01.2015 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan 09UMS0037-4 referans kodlu Elektrik Bakım Onarımcısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı değiştirilmiştir.

Yorum yok