Aralık, 2014 için arşiv

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-55.1.b)

31.12.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi değiştirilmiş ve aynı fıkraya bent eklenmiştir.

Yorum yok

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-52.4.a)

31.12.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)’nin 11 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-52.3.a)

31.12.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nin 11 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

2015 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

31.12.2014 Maliye Bakanlığından: 2015 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinin “I-1- YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ”, “I-2-YILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ” kısımları ile “I-4-TEŞVİK, İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLERLE İLGİLİ İŞLEMLER” başlığı altında yer alan “e” bölümü 2015 yılında uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ

31.12.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 20/12/2013 tarihli ve 2013/5760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

31.12.2014 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, Avukatlık Kanunu ve işbu tarife hükümleri uygulanır.

Yorum yok

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE 2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE:2015/1)

31.12.2014 Türk Patent Enstitüsünden: Türk Patent Enstitüsünce 2015 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2015/1)

Yorum yok

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE:2014/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TPE:2014/3)

31.12.2014 Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2014/2)’in 3 üncü maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TRANSİT İŞLEMLERİ) (SERİ NO:8)

31.12.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

2015 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

31.12.2014 Maliye Bakanlığından: 2015 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

Yorum yok

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT:2007/5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2014/11)

31.12.2014 Ekonomi Bakanlığından: Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT:2005/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2014/10)

31.12.2014 Ekonomi Bakanlığından: İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:40)

31.12.2014 Maliye Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2015 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Yorum yok

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

31.12.2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş sözleşmesi ile çalışan ve İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 yılı için asgari ücreti tespit etmiştir.

Yorum yok

(2014/7064) GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA TERCİHLİ REJİMDEN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

31.12.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılmıştır.

Yorum yok