Kasım, 2014 için arşiv

(6570) İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

29.11.2014 Kanun: Bu Kanunun amacı, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere uyuşmazlıkların tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözülmesini sağlamak üzere İstanbul Tahkim Merkezinin kurulması ile Merkezin teşkilat ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULUNUN 20/11/2014 TARİHLİ VE 75935942-050.01.04-[01/38] SAYILI KARARI

28.11.2014 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bağımsız Denetim Yönetmelikte öngörülen şartların 31/12/2015 tarihine kadar aranmayacağına ilişkin hükmün, 31/12/2016 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Yorum yok

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI İLE İLGİLİ PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULUNUN 21/11/2014 TARİHLİ VE 2014/10 SAYILI KARARI

28.11.2014 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Ekonomi Bakanlığının 21/10/2014 tarihli ve 69092 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 8/9/2014 tarihli toplantı tutanağı dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli “Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

Yorum yok

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.11.2014 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE (TEBLİĞ 2013/59) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/58)

28.11.2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/59)’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE (SERİ NO:2014/2)

27.11.2014 Maliye Bakanlığı: 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 73 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

Yorum yok

HARCIRAH KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:39)

27.11.2014 Maliye Bakanlığından: İdareler harcırah verilmesi veya verilmemesini icap ettirecek olan çeşitli illere ait uygulama örneklerini de göz önünde bulundurarak yapılan açıklamalar doğrultusunda uygulamalarına devam edecekler, ihtiyaç duyulması halinde o il genelinde farklı uygulamaların önüne geçilebilmesi amacıyla defterdarlıklardan yol gösterici mahiyette görüş alacaklardır.

Yorum yok

SERBEST BÖLGELERDEN BAŞKA BİR ÜLKEYE YAPILAN SATIŞLARIN TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.’NİN KREDİ, SİGORTA VE GARANTİ HİZMETLERİNDEN YARARLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/7)

27.11.2014 Ekonomi Bakanlığından: Serbest Bölgeler Kanununa göre Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde üretim ruhsatı sahibi kullanıcılarca üretilen eşyanın başka ülkelere satışları ile alım-satım ruhsatı sahibi kullanıcılarca serbest bölgeden veya Türkiye’den temin edilen Türk mallarının Serbest Bölgelerden başka ülkelere satışlarını artırmak için, bu kullanıcılara üretim, yatırım ve/veya sevk öncesi aşamalarında işletme sermayesi ihtiyaçları için finansman desteği sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Yorum yok

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ

27.11.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

27.11.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ

27.11.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

26.11.2014 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2014/7002) İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

26.11.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5.maddesi değiştirilmiş, aynı yönetmeliğe geçici madde eklenmiştir.

Yorum yok