Ekim, 2014 için arşiv

GENELGE 2014/29 (6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler)

28.10.2014 Sosyal Güvenlik Kurumu: 6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/7)

28.10.2014 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan üç meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

27.10.2014 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden: Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, geçici birinci maddesinde yer alan “1/1/2015” ibaresi “1/1/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:36)

26.10.2014 Maliye Bakanlığından: İndirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının aerosol üreticilerine iade yöntemi ile uygulanması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden uygun görülmüş olup bu düzenlemenin uygulama usul ve esasları aşağıda belirlenmiştir.

Yorum yok

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/43)

26.10.2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

25.10.2014 Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Genel Tebliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11)

25.10.2014 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, Sanayi Sicil Kanunu kapsamındaki işletmelerin sanayi siciline kaydına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25.10.2014 Kamu İhale Kurumundan: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Ek-8’de yer alan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde değişiklikler yapılmıştır.

Yorum yok

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25.10.2014 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe fıkra ve geçici madde eklenmiştir.

Yorum yok

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

22.10.2014 Sosyal Güvenlik Kurumundan: Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin bazı maddelerinde düzenlemeler yapılmıştır.

Yorum yok

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2014/5)

22.10.2014 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Bu Tebliğin amacı, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

22.10.2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları değiştirilmiştir.

Yorum yok

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21.10.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin bazı maddeleri değişitirilmiştir.

Yorum yok

GENELGE 2014-28 (Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri)

20.10.2014 Sosyal Güvenlik Kurumu: Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Yorum yok

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ /35 (Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı)

20.10.2014 Maliye Bakanlığı: 2014 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %8,59 (yüzde sekiz virgül elli dokuz) olarak tespit edilmiştir.

Yorum yok