Eylül, 2014 için arşiv

GENELGE 2014/27 (6552 sayılı kanunla 3201 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler)

30.09.2014 Sosyal Güvenlik Kurumu: 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/09/2014 tarihli ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Kanun ile 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun bazı maddeleri değiştirilmiş ve bu Kanuna yeni hükümler eklenmiştir.

Yorum yok

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ

28.09.2014 Adalet Bakanlığından: Bu Tarifenin amacı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ

28.09.2014 Adalet Bakanlığından: Bu Tarifenin amacı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ

28.09.2014 Adalet Bakanlığından: Bu Tarifenin amacı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ

28.09.2014 Adalet Bakanlığından: Bu Tarifenin amacı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO:1)

27.09.2014 Maliye Bakanlığından: Bu tebliğ ile 6552 sayılı kanunun 79 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden söz konusu maddenin uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yorum yok

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:1)

27.09.2014 Maliye Bakanlığından: Bu tebliğ ile 6552 sayılı Kanunun 73 ve 74 üncü maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden bu madde hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yorum yok

GENELGE 2014–26 (Kurum alacaklarının Geçici 60 ıncı madde uyarınca Yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar)

26.09.2014 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı: Alacakların yeniden yapılandırılması ve durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin primlerin ödenmesi sırasında borçlularca ve sosyal güvenlikil müdürlüklerimizce/sosyal güvenlik merkezlerimizce yapılacak işlemler açıklanmıştır.

Yorum yok

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:294)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:366)

25.09.2014 Maliye Bakanlığından: Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nin “1-KİRA BEDELİ” başlıklı bölümünün “1.4.2. Bazı Yörelere İlişkin Kira Bedellerinde Uygulanacak İndirim Oranları” başlıklı kısmının birinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2014/3)

25.09.2014 Ekonomi Bakanlığından: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 7 nci maddesine fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

24.09.2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine madde eklenmiş ve Ek-3 Yeraltı Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler bölümünün 10.12 nci bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:440)

24.09.2014 Maliye Bakanlığından: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir.

Yorum yok

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 40) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:27)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO:29)

18.09.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)’in bazı mddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 13) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO:28)

18.09.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok