Ağustos, 2014 için arşiv

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

30.08.2014 Sosyal Güvenlik Kurumundan: Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI İLE İLGİLİ PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULUNUN 18/8/2014 TARİHLİ VE 2014/6 SAYILI KARARI

28.08.2014 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Bu Karar, ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla hazırlanmıştır.

Yorum yok

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ

27.08.2014 Kalkınma Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını tespit etmektir.

Yorum yok

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:64)

27.08.2014 Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Emlak vergisine esas olmak üzere 2015 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Yorum yok

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULUNUN 21/8/2014 TARİHLİ VE 75935942-050.01.04–[01/26] SAYILI KARARI

26.08.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci ve Geçici 1 inci maddeleri ile 660 sayılı KHK’nın 9 uncu, 26 ncı ve Geçici 1 inci maddeleri uyarınca Ekli listedeki kurum, kuruluş ve işletmelerin Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasına karar verilmiştir.

Yorum yok

(2014/6722) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

26.08.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 2 nci maddesi değiştirilmiştir ve geçici madde eklenmiştir.

Yorum yok

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 13)

25.08.2014 Maliye Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, şüpheli işlem bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

1 SIRA NO.LU MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞİN “DİĞER HUSUSLAR” BAŞLIKLI 10 UNCU BÖLÜMÜNE İLİŞKİN DUYURU

20.08.2014 Maliye Bakanlığı: Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri ile kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süreleri de mali tatil kapsamına dâhil olmaktadır.

Yorum yok

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

20.08.2014 Sosyal Güvenlik Kurumundan: Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4 üncü 30 uncu ve 31 inci maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

MENKUL KIYMETLEŞTİRMEYE İLİŞKİN RİSK AĞIRLIKLI TUTARLARIN HESAPLANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

19.08.2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğin 9 uncu 10 uncu maddeleri değiştirilmiş 27 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

19.08.2014 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2014/6706) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

18.08.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar ın bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.08.2014 Kamu İhale Kurumundan: Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Ek-1’de yer alan KİK001.1/Ç Münferit Sözleşme İçin İhale Onay Belgesinin (5) numaralı dipnotunda yer alan açıklama değiştirilmiştir.

Yorum yok

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.08.2014 Kamu İhale Kurumundan: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “iş bitirme belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve teknolojik ürün deneyim belgesi” ibaresi eklenmiş ve (i) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiştir.

Yorum yok

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.08.2014 Kamu İhale Kurumundan: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “iş deneyim belgeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve teknolojik ürün deneyim belgesi” ibaresi eklenmiş ve (h) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiştir.

Yorum yok

  • Sayfa 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >