Temmuz, 2014 için arşiv

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/68 (31.07.2014 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2014/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama)

25.07.2014 Maliye Bakanlığı: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin vermek zorunda olduğu 2014/Haziran dönemine ilişkin Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2013/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI:2014/4)

25.07.2014 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

25.07.2014 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri değişitirilmiştir.

Yorum yok

MALİ TATİL HAKKINDA DUYURU

24.07.2014 Sosyal Güvenlik Kurumu: Mali tatil kapsamına giren diğer bildirimlerin yanı sıra özel sektör işverenlerince düzenlenen 2014 yılı Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi ile muhteviyatı primlerin ödeme süresi de 31 Temmuz 2014 Perşembe günü sona ermektedir.

Yorum yok

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:35)

24.07.2014 Maliye Bakanlığından: Özel Tüketim Vergisi Kanunu uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğine “16.3.5.2. (B) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri” alt başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere “16.3.5.3. İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümü İşlemleri” alt başlıklı bölüm eklenmiştir.

Yorum yok

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2012/64)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/36)

23.07.2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/64)’in 10 uncu maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

23.07.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: 7/7583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

İLGİLİ HİZMETLER STANDARDI 4400 (İHS 4400) FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN, ÜZERİNDE MUTABIK KALINAN PROSEDÜRLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK İŞLER HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO:39

22.07.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO:3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO:7)

22.07.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiştir.

Yorum yok

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/33 (Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı)

17.07.2014 Maliye Bakanlığı: 2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,64 (yüzde altı virgül altmış dört) olarak tespit edilmiştir.

Yorum yok

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA LİSANS BAŞVURUSU VE BİLDİRİM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KURUL KARARI

17.07.2014 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 1/7/2014 tarihli toplantısında; “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı”na ilişkin Karar alınmıştır.

Yorum yok

İPOTEK FİNANSMANI KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-60.1)

17.07.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, ipotek finansmanı kuruluşlarına ve bu kuruluşların faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir. İpotek finansmanı kuruluşlarına görev ve yetki veren diğer kanunların ilgili hükümleri saklıdır.

Yorum yok

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE (SAYI:2014/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

12.07.2014 Maliye Bakanlığından: 2014/1 sayılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğin “Ön Ödeme İşlemleri” başlıklı tablosunun “Ç- Dış Temsilcilikler Emrine Verilecek Avans Sınırları” bölümünün 4 üncü maddesinde yer alan “Jandarma Genel Komutanlığına” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetlerine” olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45)

11.07.2014 Maliye Bakanlığından: 2464 sayılı Kanunun 15 inci maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence vergisi, 56 ncı maddesinde yer alan işgal harcı, 60 ıncı maddesindeki tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan işyeri açma izni harcına dair tarifelerin tespitine ilişkin düzenlemeler öngörülmüştür.

Yorum yok

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İLANI

10.07.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 14 Temmuz 2014 tarihinde başlayıp 25 Temmuz 2014 tarihinde saat 17:00 de sona erecektir. Başvurular, elektronik ortamda “http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Yorum yok

  • Sayfa 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >