Haziran, 2014 için arşiv

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 431)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:436)

28.06.2014 Maliye Bakanlığından: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)’nin 8 inci maddesinde yer alan “1/7/2014” ibaresi “1/1/2015” olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KIYMETİ) (SERİ NO:2)

28.06.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde yapılacak kıymet tespitlerine ilişkin olarak yine aynı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan royalti veya lisans ücretlerinin gümrük kıymetine ilavesi bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Yorum yok

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ

28.06.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

(6545) TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

28.06.2014 Kanun: Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun, Harçlar Kanunu, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Yargıtay Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Kaçakçılıkla Mücadele Kanun, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu

Yorum yok

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA DAİR DUYURU

27.06.2014 Sosyal Güvenlik Kurumu: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve ayın 1’ila 30’u arasında ücret alan sigortalıları çalıştıran işverenlerce 2014/Mayıs ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi 27/6/2014 Cuma günü saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.

Yorum yok

ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

27.06.2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNE VE DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

27.06.2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimine ve yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YATIRILAN TEMİNATLARIN KULLANIM ESASLARI TEBLİĞİ (SERİ:V, NO:130)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-55.2)

22.06.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği (Seri: V, No: 130) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-55.1.a)

22.06.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nin maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:12)

21.06.2014 Maliye Bakanlığından: Bu Tebliğin konusunu, malvarlıklarının dondurulması kararlarının gereğinin, 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun) ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak nezdinde malvarlığı bulunduran ya da malvarlığı kaydı tutan kişi, kurum ve kuruluşlarca (uygulayıcılar) yerine getirilmesi ve dondurulan malvarlıklarının Başkanlıkça verilecek izin kapsamında Kanun hükümlerine uygun olarak yönetilmesine ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.

Yorum yok

HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ/14 (2985 sayılı Toplu Konut Kanununun Ek 2 nci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu konutların tapuya tescilinde harç uygulaması)

18.06.2013 Maliye Bakanlığı: Hak sahiplerine faizsiz olarak kullandırılan kredilerle ilgili ipotekler ile iktisap olunan konuta ilişkin olarak tapuda yapılacak işlemlerde harç uygulaması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

(2014/6400) 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA AR-GE MERKEZLERİNDE İSTİHDAM EDİLEBİLECEK AR-GE PERSONELİ SAYISININ TESPİTİNE DAİR KARAR

18.06.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek Ar-Ge personeli sayısının tespitine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 6/5/2014 tarihli ve 3103 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

17.06.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinin 9 uncu ve 13 üncü maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:294)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:365)

13.06.2014 Maliye Bakanlığından: Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nin 2.7 numaralı maddesine cümle eklenmiştir.

Yorum yok

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİ

13.06.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; tüketicinin kullanımına sunulan malların tanıtım, kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımına yönelik hazırlanan tanıtma ve kullanma kılavuzuna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok